Full Nod's 1 Cool Flash Banner Tool report

Scan started at: 11/20/12 09:23:44
1cfbt.exe - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#ITBITS - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /welcome.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /license.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /registration.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step1-new-project.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-design.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-01-project-structure.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-02-project-summary.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-03-timeline.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-04-design-area.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-05-project-settings.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-06-banner-settings.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-06-2-effects.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-07-text-item-settings.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-08-image-item-settings.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-09-shape-item-settings.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step2-10-banner-wizard.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step3-output.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /step4-upload.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /tour.htm - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/logo.jpg - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/templates.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/design.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-structure.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/eye1.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/eye0.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-summary.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/timeline.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/arrow.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/text.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/rectangle.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/oval.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/image.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/dropper.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/flood-fill.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/color-picker.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/toolbox.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/browse-button.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-background.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-size.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-link.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/project-looping.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/banner-timing.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/banner-effects.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/effects-combo.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/save.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/effect-reps-notes.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/effect-dialog.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/effect-pegs.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/font-size.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/bold.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/italic.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/underline.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/text-color.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/left-align.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/centre-align.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/right-align.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/bullets.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/hyperlink.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/fill-color.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/text-settings.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/position-opacity.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/image-settings.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/position-size-opacity.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/shape-settings.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/play.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/stop.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/banner-wizard-button.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/wizard-add-buttons.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/wizard-movement.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/wizard-effects.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/output.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/flash-compress.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/build-test.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/html.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/build-folder.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/auto-replace.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/new-folder.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/up-one-level.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/ftp.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/top-bar.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /images/select-settings.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /help.css - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /$OBJINST - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#TOPICS - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#URLTBL - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#URLSTR - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.chm » CHM » /#STRINGS - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1 Cool Flash Banner Tool.url - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1CFBT-License.txt - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 1CFBT.exe - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » amazon__.ttf - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Black & White.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Blank Banner Ad (468x60).1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Bouncing Ball.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » BRUSHS~1.TTF - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » CHORIZO_.TTF - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » dXTList.dll - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » dXTList.dll » UPX v12_m5_dll - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Features Demo.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Jellybn.ttf - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Juiceware.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » MICKEY.TTF - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » mottrfmn.ttf - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scrolling text (468x60).1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scrolling Text.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Shadowed Text.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » soopafre.ttf - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Full banner.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Half banner.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Leaderboard.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Micro bar.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Square button.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Standard Banner Ad - Vertical banner.1cft - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Whoobub.ttf - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Circle 100px diameter with rotation.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Circle 100px diameter.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Circle 200px diameter with rotation.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Circle 200px diameter.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Circle 20px diameter.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Pulse - fast.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Pulse - slow.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Rock - fast.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Rock - slow.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Shake 10 pixels.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Spin - fast.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Spin - slow.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Bounce in from top-left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Bounce in from top.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Expand X and Y.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Expand X.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Expand Y.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Fade in.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Feather.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Helium balloon.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide on from bottom.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide on from left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide on from right.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide on from top.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » 7.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » backgrounds_backg78.jpg - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » dude-menufx-sm.jpg - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » dude-password-sm.jpg - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » juice-ware(50h).gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » new1cbt-logo3.jpg - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » vehicles007.gif - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Fade out.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Shrink X and Y.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Shrink X.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Shrink Y.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide off to bottom.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide off to left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide off to right.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Slide off to top.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll bottom to top.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll bottom-left to top-right.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll bottom-right to top-left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll left to right.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll right to left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll top to bottom.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll top-left to bottom-right.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » 1CFBT10.exe_tmp.exe » ASTRUM » Scroll top-right to bottom-left.fx - OK
1cfbt.exe » ASTRUM » installing-1cfbt.bmp - OK

Scan completed at: 11/20/12 09:23:48
Scan time: 4 sec (0:00:04)
Total: files - 1, objects 174
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

1 COOL FLASH BANNER TOOL DOWNLOAD

Support 1 Cool Flash Banner Tool, just copy+paste this html: