Full Nod's 1st Network Admin report

Scan started at: 04/19/14 22:04:19
netadmin.zip - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » setup.data - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » files.info - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#ITBITS - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /hlp_howtouse.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /NetAdminService_popup_text.js - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /NetAdminService.hhc - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /NetAdminService.hhk - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /struct.png - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /default.css - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#IVB - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$OBJINST - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#TOPICS - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#URLTBL - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#URLSTR - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetAdminService.chm » CHM » /#STRINGS - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\NetBrowser.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\browser.ico - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\newadmin.da0 - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » client.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » file_id.diz - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » setup.data - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » files.info - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\newadmin.da0 - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.lng - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#ITBITS - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_about.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_purpose.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_howtoregister.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_compatibility.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_techsupp.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_otherproducts.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_userinterface.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_howtouse.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_howtousesafewebbrowser.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_howtodeny.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_hidewarn.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_restrictions.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /hlp_mustbevalidated.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /NetworkAdmin_popup_text.js - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /NetworkAdmin.hhc - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /NetworkAdmin.hhk - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /struct.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /main.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /computer.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /restrs.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /cpl.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /fml.png - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /default.css - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#IVB - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$OBJINST - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#TOPICS - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#URLTBL - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#URLSTR - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.chm » CHM » /#STRINGS - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\NetworkAdmin.ver - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\alternat.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\discounts.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » script_raw.data - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » script.pas - OK
netadmin.zip » ZIP » gui.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
netadmin.zip » ZIP » readme.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » setup.data - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » files.info - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.exe - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#ITBITS - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /hlp_howtouse.htm - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /ServerService_popup_text.js - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /ServerService.hhc - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /ServerService.hhk - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /struct.png - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /helpman_topicinit.js - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /default.css - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#IVB - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$OBJINST - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#TOPICS - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#URLTBL - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#URLSTR - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\ServerService.chm » CHM » /#STRINGS - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » script_raw.data - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » script.pas - OK
netadmin.zip » ZIP » server.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 04/19/14 22:04:21
Scan time: 2 sec (0:00:02)
Total: files - 1, objects 144
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

1ST NETWORK ADMIN DOWNLOAD

Support 1st Network Admin, just copy+paste this html: