Full Nod's 2Flyer Screensaver Builder Pro report

Scan started at: 05/26/14 21:42:21
fsaverp.zip - OK
fsaverp.zip » ZIP » Readme(pro).txt - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » setup.data - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » files.info - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\!lake.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\!light.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\!moutian.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\!sea.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back0.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back1.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back2.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back3.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back4.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back5.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back6.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back7.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\2_back8.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\51.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\52.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\53.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\55.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\57.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\58.ICO - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\60.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\62.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\64.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\68.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\69.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\72.ICO - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\73.ICO - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\74.ICO - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\77.ICO - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\78.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\80.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\84.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\85.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\86.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\87.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\88.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\89.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\90.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\91.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\92.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\background\93.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss_template.htm - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss_list.htm - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {sys}\Web Saver(2Flyer).scr - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {sys}\Web Saver(2Flyer).scr » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {userappdata}\2Flyer\FlyerPro.002 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedFlashSaver.scr2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedImageSaver.scr2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedVideoSaver.scr2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedWebSaver.scr2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedFlashSaver.scr - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedFlashSaver.scr » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedImageSaver.scr - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedImageSaver.scr » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedVideoSaver.scr - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedVideoSaver.scr » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedWebSaver.scr - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\CreatedWebSaver.scr » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\Flash1.swf - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\Flash2.swf - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\2flyerbanner.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\blackpage.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\channels.txt - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\clsdesk.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\clsdesk.exe » UPX v12_m2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\ConfigureSaver.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\faq.url - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#ITBITS - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Table of Contents.hhc - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Index.hhk - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /2Flyer Screensaver Builder.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Contact Information.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Distribute your screensaver.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Effects.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /How it works.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Images.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Interface Operation.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Music.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Options.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Projects.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Key Features.htm - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Build.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Web Saver.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /How to register.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Video Saver.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /Flash Saver.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /faq2.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /shortcuts.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /webimage.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /rss.html - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /$OBJINST - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#TOPICS - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#URLTBL - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#URLSTR - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\help.chm » CHM » /#STRINGS - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\RunDefaultSaver.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\RunDefaultSaver.exe » UPX v12_m2 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {userappdata}\2Flyer\FlyerSaver.001 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {sys}\FlyerSaver.003 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\MPEGDLL.DLL - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\2flyer.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\2flyerbanner.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\50.mid - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\image1.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\image2.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\image3.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\image4.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\image5.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\t1.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\sample\t2.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\Default.isl - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\flyerbuild.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\gld.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\ISCmplr.dll - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\islzma.dll - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\pro.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\Setup.e32 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\SetupLdr.e32 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\std.ico - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\u.exe - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\u.exe » UPX v13_m8 - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\WizModernImage.bmp - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\Compile\WizModernSmallImage.bmp - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss images\1132312471_4327.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss images\1229DP61230421c.jpg - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss images\4B26196854_6.gif - OK
fsaverp.zip » ZIP » fsaverp.exe » INNO » {app}\rss images\black.jpg - OK

Scan completed at: 05/26/14 21:42:32
Scan time: 11 sec (0:00:11)
Total: files - 1, objects 133
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

2FLYER SCREENSAVER BUILDER PRO DOWNLOAD

Support 2Flyer Screensaver Builder Pro, just copy+paste this html: