Full Nod's A1 Website Analyzer report

Scan started at: 04/19/14 05:38:30
analyzer-setup.exe - OK
analyzer-setup.exe » INNO » setup.data - OK
analyzer-setup.exe » INNO » files.info - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\history.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\homepage.url - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\credits.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\Analyzer.exe - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\Analyzer.exe - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\Analyzer.exe - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\external-tools\each-tool-own-folder.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\external-tools\tidy\tidy.exe - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\external-tools\tidy\tidy.exe » UPX v13_m14 - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\lcs\user.msd - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\muc.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-eg\ar-eg.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-eg\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-eg\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-eg\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-eg\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-sa\ar-sa.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-sa\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-sa\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-sa\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ar-sa\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\de\de.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\de\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\de\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\de\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\de\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\en-us\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\en-us\en-us.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\en-us\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\en-us\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\en-us\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\es-us.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\UTF8_program.ini.bak - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\es-us\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\fr\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\fr\fr.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\fr\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\fr\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\fr\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\hr\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\hr\hr.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\hr\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\hr\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\hr\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\it\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\it\it.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\it\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\it\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\it\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ko\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ko\ko.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ko\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ko\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ko\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\nl-be\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\nl-be\nl-be.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\nl-be\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\nl-be\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\nl-be\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\no\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\no\no.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\no\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\no\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\no\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pl\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pl\pl.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pl\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pl\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pl\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pt-br\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pt-br\pt-br.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pt-br\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pt-br\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\pt-br\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ru\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ru\ru.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ru\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ru\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\ru\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\sr-latn-cs\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\sr-latn-cs\sr-latn-cs.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\sr-latn-cs\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\sr-latn-cs\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\sr-latn-cs\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\uk\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\uk\uk.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\uk\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\uk\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\uk\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-cn\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-cn\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-cn\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-cn\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-cn\zh-cn.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-tw\display.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-tw\UTF8_general.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-tw\UTF8_program.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-tw\UTF8_shared.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\trans\zh-tw\zh-tw.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\tips\en-us.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\tips\easy-mode-on.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\tools.mod - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\6tools.mod - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-canonical-similar.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-code-validation.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-columns-visible.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-common-reports.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-content-keyword-analysis.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-custom-search-options.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-custom-search-results.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-duplicate-titles.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-image-alt-text.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-internal-follow-anchors.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-internal-linking-columns.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-internal-linking-importance.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-internal-linking.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-limit-crawl.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-online-tools.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-page-keyword-analysis.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-proxy-user-agent.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-scan-options.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-scan-website.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-seo-data-columns.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-show-fragments.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-spelling-add-words.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-spelling-overview.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\a1wa-visual-duplicates.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\sculpt-link-juice-flow.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-analysis-data-columns.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-custom-search-config.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-custom-search-results.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\analyze-large-websites\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\automate-website-analyzer\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\codepage-character-set-unicode-utf8\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\copy-website-link-validator\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\crawl-analyze-website-crawler\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\crawl-flash-websites-tool\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\crawl-robots-noindex-nofollow\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\crawl-website-pages-list\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\custom-search-website\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\duplicate-content-page-urls\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\easy-website-analyzer-mode\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\ebay-store-website-link-analyzer\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\find-broken-links-website\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\google-sitelinks-webmaster-tools\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\google-webmaster-geographic-targeting\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\MS_27.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\MS_7.js - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_12.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_13.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_14.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_15.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_23.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_41.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\embed\MS_42.css - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\platform.twitter.com\widgets\MS_24.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.google.com\analytics\MS_26.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\MS_5.gif - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_100.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_101.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_102.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_103.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_104.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_105.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_109.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_110.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_111.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_112.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_113.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_114.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_121.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_123.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_124.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_125.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_129.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_130.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_131.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_132.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_133.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_134.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_135.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_136.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_137.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_138.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_139.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_140.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_141.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_142.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_144.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_145.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_146.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_148.gif - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_149.gif - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_150.gif - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_151.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_152.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_153.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_155.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_157.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_158.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_160.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_162.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_163.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_164.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_165.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_166.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_167.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_168.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_169.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_170.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_172.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_173.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_174.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_175.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_46.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_48.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_49.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_50.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_60.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_61.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_64.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_65.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_66.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_71.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_75.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_76.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_77.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_78.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_79.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_80.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\http\www.microsystools.com\help\a1\MS_81.png - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-page-url-language\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-scan-login\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\help\website-spell-checker\index.html - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\dict-words\da.stw - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\dict-words\en-us.stw - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\dict-words\nl.stw - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\dict-words\en-us--default--cpd.dic - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\dict-words\en-us--custom-user.dic - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\all--blank--void.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\domain--search--moz-backlinks.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\domain--search--majestic-summary.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\domain--search--ahrefs-summary.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\domain--search--semrush-summary.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--suggest--wordtracker.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--suggest--keyworddiscovery.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--suggest--gigablast.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--search--google-backlinks.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--search--google-cached.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--search--google-related.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--search--google-site.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--structure--cse-html-validator.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\page--structure--tidy-aborla.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\domain--structure--whois-samspade.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--barnes-and-noble.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--bbc.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--cnet.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--ebay.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--slashdot.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--content--wikipedia.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--search--dmoz.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--search--google.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--search--msn.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\research-engines\phrase--search--yahoo.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\email-all--em.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\google-adsense--adsense.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\google-analytics--ga_new.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\google-analytics--ga_old.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\link-canonical--cano.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\search-content\meta-no-index--noindex.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\quick-lists\address.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\quick-lists\user-agent.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\quick-lists\google-host.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\phrases-default.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--notes.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--ask--organic.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--bing--organic.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--dk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--nl.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--ru.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--ua.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--adwords__201105.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--dk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--nl.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--ru.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--images.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--be.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--br.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--ca.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--count.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--dk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--in.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--in_ur.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--it.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--nl.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--no.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--nz.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--pl.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--pt.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--ru.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--se.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--ua.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic--za.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google--organic.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--google.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--au.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--uk.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic--us.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position--yahoo--organic.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position-alias-names.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position-builtin.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\position-default.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\sites-default.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--nl.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete--za.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--complete.rex - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--de.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--default.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--es.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--fr.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--il.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--in.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--in_ur.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic--za.ini - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest--google--organic.inc - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest-alias-names.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest-builtin.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\suggest-default.cfg - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\ua-def.txt - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\adwords.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\api.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\ask.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\au.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\be.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\bing.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\br.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\ca.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\complete.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\de.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\default.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\dk.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\es.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\fr.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\google.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\il.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\images.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\in.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\in_ur.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\it.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\nl.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\no.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\nz.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\organic.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\pl.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\pt.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\ru.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\se.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\si_builtin.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\si_usermade.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\ua.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\uk.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\us.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\yahoo.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » {app}\data\position-checks\images\za.bmp - OK
analyzer-setup.exe » INNO » script_raw.data - OK
analyzer-setup.exe » INNO » script.pas - OK
analyzer-setup.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 04/19/14 05:38:40
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 553
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

A1 WEBSITE ANALYZER DOWNLOAD

Support A1 Website Analyzer, just copy+paste this html: