Full Nod's Cucusoft Zune Video Converter report

Scan started at: 11/16/12 21:36:27
Zune-Converter.exe - OK
Zune-Converter.exe » INNO » setup.data - OK
Zune-Converter.exe » INNO » files.info - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\MP4Converter.exe - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\EncoderCore.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\avformat.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\avcodec.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\xvidcore.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\dsetup.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\GenAffURL_ipodcvt.exe - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\InputX.exe - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UpdateDetector.exe - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\SourceURL.ini - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\ZuneConv.ico - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\test.aaa - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\VideoPropertiesControler.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\PropListCtrl.ocx - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\L3CODECX.AX - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ac3filter.ax - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\A_reg.reg - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\DataExt.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\FLVSplitter.ax - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\xvid.ax - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\Quicktime.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\Quicktime.dll » UPX v12_m2_dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\MP4Splitter.ax - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\audxlib.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_kernelDeint.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_liba52.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_libdts.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_libfaad2.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_libmad.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_realaac.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_samplerate.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_theora.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_tremor.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_unrar.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_wmv9.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ff_x264.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ffavisynth.avsi - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ffavisynth.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ffdshow.ax - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ffdshow.ax.manifest - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\ffvdub.vdf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\FLT_ffdshow.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\libavcodec.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\libmpeg2_ff.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\libmplayer.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\openIE.js - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\TomsMoComp_ff.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\Filter\xvidcore.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\ff_acm.acm - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\ff_vfw.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\ff_vfw.dll.manifest - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\pthreadGC2.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\unicows.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\HKCU_GNU.reg - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\HKLM_GNU.reg - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\removefile.bat - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\AVProfile.ini - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\H.264 Movie (.mp4).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\MP3 - MPEG Layer-3 Audio (.mp3).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\WMV - Windows Media Video (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\WMA - Windows Media Audio (.wma).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\WMVTemplate.prx - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\WMATemplate.prx - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune 2 - MPEG-4 (.mp4).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune 2 - WMV (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - HD (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - HD TV Size1 (720x480) (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - HD TV Size2 (1280x720) (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - Windows Media 7 (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - Windows Media 8 (.wmv) -- Default for Zune.pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {localappdata}\Cucusoft\Zune Converter\Profiles\Zune Video - Windows Media 9 (.wmv).pf - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Skins.ini - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle.ini - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\abortbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\aboutbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\advancebutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\buynowbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\convertbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\downbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\exitbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\forwardbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\helpbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\interface.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\ZuneInterface.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\minibutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\openfilebutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\outputbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\pausebutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\playbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\removebutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\sliderbackground.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\sliderbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\stopbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\upbutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Zune_Conv_QTStyle\upgradebutton.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\AllProfiles24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\AppleTV24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Archos24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\BlackBerry24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\CommonAudio24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\CommonVideo24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\CreativeZen24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\DvdVcdSvcd24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\FlashVideo24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\GameDevices24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Gphone24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\HDVideo24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\iPhone24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\ipod24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\iPodNano24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\LG24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\MobilePhone24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\more_b.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Motorola24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\NDS24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Nokia24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\PalmPre24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\PortableMutimediaDevice24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\PS324.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Psp24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\PspPs324.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Samsung24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\SandiskSansa24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\SonyEricsson24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\SonyWalkman24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\UserDefined24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Wii24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\WindowsMobile24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Xbox36024.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\UI\Profiles\Zune24.bmp - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\mfc42.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {app}\msvcrt.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {sys}\msvcp60.dll - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {syswow64}\MFC71.DLL - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {syswow64}\MSVCR71.DLL - OK
Zune-Converter.exe » INNO » {syswow64}\MSVCP71.DLL - OK
Zune-Converter.exe » INNO » script_raw.data - OK
Zune-Converter.exe » INNO » script.pas - OK
Zune-Converter.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK

Scan completed at: 11/16/12 21:36:37
Scan time: 10 sec (0:00:10)
Total: files - 1, objects 140
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

CUCUSOFT ZUNE VIDEO CONVERTER DOWNLOAD

Support Cucusoft Zune Video Converter, just copy+paste this html: