Cyklotron EOD Pro distribution permissions and end-user license agreement

Please note ! You must have Java installed on your computer. Please install Java first.

Please note ! You must have Java installed on your computer. Please install Java first.

Version with Java
https://www.dropbox.com/s/fprf41ndin4jp7r/CyklotronFull30Days.zip

Version with no Java
http://www.ascot.pl/downloads/CyklotronFull30Days.zip

Cyklotron 2.4.6.2 EOD Pro

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ostrzeżenie: ten program komputerowy jest chroniony prawem autorskim i prawnymi regulacjami międzynarodowymi. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego programu jest dozwolone w wersji od 1.0 do 1.8 i nie wymaga porozumienia. Kopiowanie jakiejkolwiek jego części lub kodu źródłowego bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Warning : this Cyklotron software is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program from version 1.0 upto 1.8 is allowed and is free. Unauthorized reproduction or distribution of any portion or any part of source code of it may result severe civil and criminal penalties, and is to be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Firma Ascot Co.,Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za możliwe straty finansowe powstałe na skutek stosowania programu Cyklotron.

Użytkownik będzie używać tego prgramu na swoje własne ryzyko. Firma Ascot Co.,Ltd. nie przekazuje niniejszym żadnych gwarancji uzyskania dobrych w pojęciu Użytkownika wyników inwestycji.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ascot Co., Ltd. is not responsible for any financial losses arising during the usage of the Cyklotron (c) software.


Use Of Tool. The User Operates This Program(s) On His, Her, Its Full On Risk(s). No Warranties, No Guarantees, No Money Back Policy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Użytkownik instaluje niniejsze oprogramowanie na swoje własne ryzyko i odpowiedzialność. Firma Ascot Co.,Ltd. nie pokryje strat i nie zwróci Użytkownikowi żadnych środków finansowych.

Firma Ascot Co.,Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z komputerem Uzytkownika wynikłe po instalacji niniejszego oprogramowania. Prosimy o sporządzenie kopii bezpieczeństwa systemu przed instalacją oprogramowania.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Installation Setup.exe The User Is Installing This Program On His, Her, Its Own Risk. No Warranty, Guaranty Or Other Promises Are Made. Your System May Not Work Proberly After Installation or Deinstallation Of This Program. Backup and Save Your System, Data, Settings etc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

UWAGA : OSTRZEŻENIE :

Jakiekolwiek inwestycje giełdowe mogą przynieść poważne straty finansowe. Program Cyklotron(c) nie jest programem doradczym. Program Cyklotron (c) generuje sygnały kupna i sprzedaży bazując na danych historycznych. Program Cyklotron (c) nie jest narzędziem analizy technicznej wskazującym wartość instrumentów finansowych w przyszłości. Ostateczna decyzja inwestycyjna należy do jego Użytkownika.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DISCLAIMER :

Trading stocks, mutual funds, futures and options involves high risk including possible loss of principal and other losses. Neither the software nor any demonstration of its operation should be contrued as recommendation or an offer to buy or sell security derivate products of any kind. No representation is being made that this software will guarantee profits in trading or other action. Past performance, whether actual or indicated by historical system testing, is no guarantee of future performance or sucess.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Minimalne wymagania sprzętowe i systemy operacyjne :

300 GHZ Celeron
256 RAM
200 MB wolnej pamięci na twardym dysku
8 MB pamięci graficznej
Microsoft Windows 2000, XP, NT, 2003, Vista, 7, 8

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Minimum system requirements :

300 GHZ Celeron
256 RAM
200 MB free space Harddrive
8 MB Graphic Memory
OS Microsoft Windows 2000, XP, NT, 2003, Vista, 7, 8

Infinite Unlock Code:
WULBPMNKTJNNXNPCIKIHRVJOOJCEMTNNWOKZELLSMNQUTSZLMPIIGHVSMVDFCJGRJJLPUGCLQHRGRXUS


(c) Ascot Co.,Ltd.

Warning : this computer program is protected by copyright law and international treaties.
Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result severe
civil and criminal penalties, and is to be prosecuted to the maximum extent possible under the law.

Ascot Co., Ltd. is not responsible for any financial losses arising during the usage of the Cyklotron (c) software.

Use Of Tool. The User Operates This Program(s) On His, Her, Its Full On Risk(s). No Warranties, No Guarantees,
No Money Back Policy.
Infinite Unlock Code:
WULBPMNKTJNNXNPCIKIHRVJOOJCEMTNNWOKZELLSMNQUTSZLMPIIGHVSMVDFCJGRJJLPUGCLQHRGRXUS

Put a free download button on your own website

CYKLOTRON EOD PRO DOWNLOAD

Support Cyklotron EOD Pro, just copy+paste this html: