Full DR.Web's Data ASAP report

ASAP.zip - archive ZIP
>ASAP.zip\ASAP3.msi - archive OLE
>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000 - archive CAB
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_VC_MFC42ANSICore_f0.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 packed by ZLIB
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_VC_MFC42ANSICore_f0.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 - archive BINARYRES
>>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_VC_MFC42ANSICore_f0.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24\data001 - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_VC_MFC42ANSICore_f0.51D569E2_8A28_11D2_B962_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Controls_COMCATDLL_f0.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Controls_Comdlg32ocx_f0.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Controls_MSADODataOcx_f0.7EBEDD1B_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Controls_MSCOMCTLOCX_f0.3207D1B9_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Vba_VBStandardFormat_f0.7EBEDD3D_AA66_11D2_B980_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_Vba_VbRuntime_f0.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_System_OLEPRO32_f0.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_System_STDOLE_f1.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f2.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f3.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_ddbb1[18] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_ddb65[21] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_ddb09[32] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd8d1[33] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd82d[33] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd4f9[1d] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd30d[31] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd2b0[33] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd210[31] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd1b2[33] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd0aa[18] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dd026[18] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dcf63[16] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dcf23[17] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dcee1[18] - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2\uri_dcea1[18] - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_18BA72B1C3F647B488753ED43ED40ED2 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_296C60E9EC1E4AE68655379224AEADA2 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_858EC2F41CFE466F89F4EDA1C1A04E6B - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_86E49B262E4A4D42BC6CAF102349F694 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_8A7E0E355E6A4260BBBF158AFFF9FF3C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_17EF291B41014F8DB86DFC7B6637E2D9 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_17A5CBE6D0C94F1F8E1FC8E5FEE98213 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_2539A39E50D9465DA712ABF358F35175 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_9FBB67C64E154494853D6670D764952D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_811DD55BED004B98B7FA3099B7F77F9F - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_FAF41872DC6A4BBCB7C43A294267E5FF - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_0D28AADF943A442098177C947A3130BC - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_1B686201351D4E6589C61ED77F206F04 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_C9B0E5F0CD9549F4B6D0B51FDEFDB37D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_2529EBFB875545AFB5E6B46E81D213B9 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_1196EF8C569B414185D56287372C8A3B - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_040348BFE5BF4CF28865878FA37BE123 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_705220DE92BA41CAA1E958211DD6F55B - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_C047E27F8DC0480B9897FB9FA7D84889 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_C4112CBC1C6C42BDA3C67E811335E6B0 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_AE8CE5E9334343F69BD457D95097A91C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_22E8DEED547C43A882F010A8CEEA88DA - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_5895D0EC45C8461FB6E659500E58A696 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_08064DD3721D433CA271A94678E29F18 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_175C4642E6E145AFA17F3C2C6BD41CFD - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_4F52E34725FE43B38B2DC5126E50C43C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_F80A6499677C4C50BE071E0CC1BE9B56 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_57F78450CD27453DB4674D4685FC7414 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_8E87B5BD97914D26A1C1D0B1A1B0F681 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_9CAE9801F30C4200BF9D7580CF8E4901 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B6D7E128E958466DB9B3280B50984893 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D97EC47D1E284B00946888EC6F1F6E92 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_A49B66B2FE474216BD58FAAC5805D90C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\PO2_6B74DA55A18B4218B52D3F40DDBE8021_B0FFCD0308774528A2405963FB0D77C8 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7641328F7045477DB95C91CEB2E29806 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_A465B9FB69B6487E9315A72DC38897AE - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D22005DB40EC41BFAB99B7511D825DE9 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_5B26BAD94CBF4D92B5847C0B27941108 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_8B1C3972B72B4ECF8F6BF1D51F021752 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_C250D45F682044DF8BC820A899D305FA - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_432073BD43A645A2983737CC88A80445 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_27B1B1FDB0D449478E7977221B0A8BE1 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\PO2_6B74DA55A18B4218B52D3F40DDBE8021_4AB52C09E9934D608B56B7A2CCC8EA08 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_90F853B9DA394396B6E366F2762A5BC9 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_4C219135D3E3422D85F8B287A485371A - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7F7CB8158CBD403DB1D6A834D5489D83 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D4198226403F4DF7A76524965202C4FB - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D775C50CB3AD4D03849FBBFB6EE857D7 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_91D97F41142448719EAF4C062E194C2E - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_2C45C441B42440ABB670A27CE5FC19D9 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_778E3342437345DAA5E053B2D213B227 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_940B9D54A733426F81B805D7E7E32975 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_6F222CBA1900452384FBB79970274482 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_819D9BC8ABA2438F9E6A5D04BC833495 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_1A744D5636FA462C9AD7992D80EBEDB0 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_96483A0A6271410788EE27068FECAF06 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_02E0919416704790AD8DE54C9DC3EFFA - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_871E5FA799424211879E3B631A08A398 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_C5915B91F57C48EF9B1D113A49F0C253 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D51F4EE442B5495C983F91DA01594993 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_58067A7B939C4841925C8B417CAD8342 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_05E2201378954FC698C936233811A795 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_71BF69250015407AA1CFA9640729ED02 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_41B5A456B7CE42F58CACB0DDFC85DD07 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B71864E6A10A471FB5574B0587BCAA22 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_ABDF77E02E9E43439128A8E8B9BFACB3 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_CB3C35A6B19046F381AB9A61AA1D6ED1 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_775C67C9F69B4D3E8CA32CFC307FEB02 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7FF63ADFB2E64F25A6FDB1C764B3046E - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_5736D5E0B5314725A8EC95F52C19990D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_FA9E19B1900D4729A7ACA7F96399D221 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_E219F01582AD405399BD750D7BFE20D6 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_0CA010341C4C45B2B943579FA48F2FE5 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_3120B4D6EFCA49EA9F2CF5C43B582079 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_A99612271F4B407FBA8A95B1368D5E91 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_5A43CE9D164D42959338C2F5DF547BD7 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D697F62039A748699BFE850FD47EBAAA - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_E0AD835EB91E49C08A45ACC0263ECBFF - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D6F819154E9A42F2A7A7ECF54D982673 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_4AF6C81198504957806B128ADF2E95F4 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_5427D48C0FD64F9C9DED7F5D41DB9BF1 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B7F5BBA9118F44C195DD1989CDB272E1 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_90A70FEA5E3648F382831787735427C1 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_BF7F723637D242148E923B45DD3DD959 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B6B4D2AAD64D40C4927F20019CFB178A - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\PO2_6B74DA55A18B4218B52D3F40DDBE8021_6C748583A4CF44BCA236F8FE994D04F7 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_D70296BF52584E98A2D0B5BCB80BF73C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_71C3B64918A449F2B01FCA7EA5E8CFBC - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_6A3C12CCC8B04970B36EED35261B4A4C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_F6559E85913442D0B958E050E728E5AA - archive HTML
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_F6559E85913442D0B958E050E728E5AA\Script.0 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_F6559E85913442D0B958E050E728E5AA - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_AC906A58F3424C1DB270134E8AECB6B3 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_25D43CF27756403385F864402F0E5363 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_2CD0C8C335C54578A8D3A3EB244CCC0C - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_4A12667B24D04BE893C7F74DB826662D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_CB6B0470CC0A4548B1CE8A15AFD96522 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_8C342DE161D6428F9FC6F928EB66D568 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B1CE0286533548F9A1ED855BC5A397B3 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_8209996F3DAE4F3F9339A0C3E4F3EAFB - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_DFCE843757794DB6AFB73EA38E022D39 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_CF9001F149E9419EACA15CEF2C5DA349 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_9BA52BAC54F041009EB79790C2617546 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_A1F829B26B6743FDA88F4701EC1EE9D4 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_A8D74E6740224EE2ADB7E742DB532F79 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_1F5F88F920FA4130953BB76BBB9BB17F - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_362408148BB549B1B987411B860150CB - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B40AEBF95BD14D5E9A91BE72AB32258D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D - archive AR
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\/ - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\MYODBC3S.DLL\__IMPORT_DESCRIPTOR_MYODBC3S - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\MYODBC3S.DLL\__NULL_IMPORT_DESCRIPTOR - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\MYODBC3S.DLL\MYODBC3S_NULL_THUNK_DATA - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\MYODBC3S.DLL\__imp__ConfigDSNW@16 - OK
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D\MYODBC3S.DLL\__imp__Driver_Prompt - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_76CD0C59608947728251144EF57DB38D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_DFBC356BBE0D47D6904225C31C041E2D - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_B6969EDE9F5E4B2F895C8319C15365B6 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_3A16848AB738486098A43E469383CDD7 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\PO2_6B74DA55A18B4218B52D3F40DDBE8021_B88815B5ED2342B5BC04ECAE9C30382A - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_E1610A9B558348E7BC24D1C92C4AFA3A - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_9E15B2CC10BC4A1986CDB78E69EA404A - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7952B906C5A64987B80EA8D147EA2058 - archive HTML
>>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7952B906C5A64987B80EA8D147EA2058\JavaScript.0 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_7952B906C5A64987B80EA8D147EA2058 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_9045DB6A7CC54F58902F94A4CA1FBE17 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_65B3BA77E9304C039E3EF444D2AE2C7F - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\PO1_6B74DA55A18B4218B52D3F40DDBE8021_5A141C8A1EDD4C2C951C58D8D5E33196 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_DBD437A5CD46415C8E8EA584EE164FC8 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_877DFD51454F4D6D953325A0C88FEDE4 - OK
>>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000\_48102492CEF843A2A7CD49FDFEDB2796 - OK
>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream000 - OK
>>ASAP.zip\ASAP3.msi\stream001 - OK
>ASAP.zip\ASAP3.msi - OK
>ASAP.zip\InstMsiA.exe - archive CAB
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msiinst.exe - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msi.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msiexec.exe - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msihnd.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msimsg.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\cabinet.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\imagehlp.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\mspatcha.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\riched20.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\usp10.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\msls31.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\shfolder.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiA.exe\instmsi.msi - OK
>ASAP.zip\InstMsiA.exe - OK
>ASAP.zip\InstMsiW.exe - archive CAB
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msiinst.exe - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msi.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msiexec.exe - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msihnd.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msimsg.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\cabinet.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\imagehlp.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\mspatcha.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\riched20.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\usp10.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\msls31.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\shfolder.dll - OK
>>ASAP.zip\InstMsiW.exe\instmsi.msi - OK
>ASAP.zip\InstMsiW.exe - OK
>ASAP.zip\setup.exe - OK
>ASAP.zip\setup.ini - OK
>ASAP.zip\asap_vista_update.exe packed by ASPACK
>>ASAP.zip\asap_vista_update.exe - OK
>ASAP.zip\readme.txt - OK
ASAP.zip - OK
Scan report for "ASAP.zip":
Scanned: 482/481 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:40
Riskware: 0/0 Scan speed: 2122 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 3:16:30


Back to the main report

Put a free download button on your own website

DATA ASAP DOWNLOAD

Support Data ASAP, just copy+paste this html: