Full DR.Web's FileBoss report

fileboss_setup.exe - archive BINARYRES
>fileboss_setup.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>fileboss_setup.exe\data002\Script0.bin - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\Script1.bin - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\Script2.bin packed by FLY-CODE
>>>fileboss_setup.exe\data002\Script2.bin - archive BINARYRES
>>>>fileboss_setup.exe\data002\Script2.bin\data001 - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\Script2.bin - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\Script3.bin - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\0.object - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\1.object - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm - archive CHM
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\#IDXHDR - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14-ctx-help.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14-def-text-search.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14-drop-timeout.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14-max-views.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14-scrolling.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-14.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-15-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-15-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-15-frag-4.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-15-frag-5.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-15.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-16-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-16-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-16-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-16.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-17-applyto.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-17-enbaled.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-17-file-formats.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-17-sm.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-17.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-20-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-20-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-20-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-20-sm.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-20.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-3-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-3-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-4-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-4-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-4-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-4-frag-4.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-4.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-control.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-frag-1a.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-frag-1b.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-frag-1c.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-5.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-6-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-6-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-6-frag-3.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-6.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-7-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-7-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-7.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-8-frag-1.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-8-frag-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-8.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-9.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-l1-apply-to.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-l1-general.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-l1-rw.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-timings-batch.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-timings-files.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-ftc-timings.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program-options-layout.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\program.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\recycle-bin-open.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\recycle-delete-destroy-files.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\recycle_24_boxed.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\ref_tools_and_ms_office.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\refresh-files.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-add-to-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-advanced-file-times-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-advanced.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-case-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-case-frag-01.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-dos83-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-extensions-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-extensions-frag-01.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-01.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-02.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-02a.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-03.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-04.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-04a.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-04b.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-quick-frag-05.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-replace-(75pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-replace-frag-01.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-replace-frag-02.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-replace.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-(75pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-01.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-02.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-03.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-04.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-05.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-06.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-07.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially-frag-a.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-sequentially.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-simple-replace-fileboss-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-spaces-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rename-files-spaces-remove-(80pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\repliate-folders_sm.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\resultlogs.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\results.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\results_diskoptions.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\results_linesanddisplay.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\rt-arr2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\run-as-admin-right-click-menu.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\run-as-admin-setup.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\scanning.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\searchmethod.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\searchmethod2.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-compare-paths-75pct.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-deselect-files-(70pct).png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-deselect-files-simple.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-deselect-files.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-folder-dialog.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\select-search-paths.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\set-action-warnings.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\shellintegrationdirs.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\shellintegrationdrives.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\shellintegrationoneinstance.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\skipmergedlg.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\skipmergedlg_2.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\special-folders.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\specifyingpathsindialong.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\specifyingpatternsindialogs.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\stampfiles_pattern.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\stampfiles_sample.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\stampfiles_where.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\start-options-dlg.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\startfolder.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\startupmisc.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\startupreopenwhat.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\startupwithwindows.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\stop_24_boxed.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\structured-copy-from.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\structured-copy-selected-2.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\structured-copy-selected.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\structured-copy-to.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\tab-group-icons.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\tabandtitletext.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\tb-select.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\tb_hide.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\templates.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\text-or-pattern-to-find.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\text-search-test.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\textsearch.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\texttosearch.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\toolbar-customize-box.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\toolslist.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\touch-confirm.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\touch-setup.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\transformingconvertingtodos.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\transforminginsertingtext.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\transformingnamesextensions.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\transformingreplacingtext.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\transformingspaces.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\view-properties-file-set.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\view-properties-file-version.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\view-properties-folder-below.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\view-properties-folder.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\view-properties-selected.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_arguemnts.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_enabled.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_filetypes.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_menulabel.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_program.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_startfolder.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\viewers_toolslist.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings_2.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings_2_2.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings_confirmdelemb_opts_wa.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings_hints.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\warnings_modify.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\what_is_stored_in_the_registry.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\window_colors.htm - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\wizard-master.png - OK
>>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm\zidd_searching_for_text.htm - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\{app}\FileBoss.chm - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\1.file - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\2.file - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\3.file - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\4.file - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\5.file - archive BINARYRES
>>>fileboss_setup.exe\data002\5.file\data001 - OK
>>fileboss_setup.exe\data002\5.file - OK
>fileboss_setup.exe\data002 - OK
fileboss_setup.exe - OK
Scan report for "fileboss_setup.exe":
Scanned: 927/926 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:18
Riskware: 0/0 Scan speed: 661 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 7:02:58


Back to the main report

Put a free download button on your own website

FILEBOSS DOWNLOAD

Support FileBoss, just copy+paste this html: