Full DR.Web's Group Text Messenger report

grouptextmessaging.zip - archive ZIP
>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi - archive OLE
>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000 - archive CAB
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4.dll.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4.Manifest.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4.cat.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4r.dll.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4r.Manifest.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\msxml4r.cat.sxs.2E8D8EBB_CC16_45E1_BBCA_CB1ED881EDB7 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_Controls_COMCATDLL_f0.3207D1B0_80E5_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_System_OLEPRO32_f0.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_System_STDOLE_f1.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f2.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_System_OLEAUT32_f3.8C0C59A0_7DC8_11D2_B95D_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_Controls_Comdlg32ocx_f0.576D64B0_7413_11D2_B954_006097C4DE24 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\Global_Vba_VbRuntime_f0.1E64E430_36E0_11D2_A794_0060089A724B - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO1_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_5E20F5FC44AA4640870F3CEF90970627 packed by PCGUARD
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO1_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_5E20F5FC44AA4640870F3CEF90970627 - unpack error!
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_EE2DBACE646643CA920A72AB4803A802 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_476B4F50CD0346D5942D60695A3D2BB9 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27 - archive CHM
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#IDXHDR - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#ITBITS - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#IVB - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#STRINGS - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#SYSTEM - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#TOPICS - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#URLSTR - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#URLTBL - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\#WINDOWS - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$FIftiMain - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$OBJINST - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\AddContacts.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\CompletingRegistration.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Contacts.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Copyright1.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\CreateAGroup.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\CreatingGroups.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\CreatingSMSAccount.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\CreatingYourCredentials.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\FHNonscroll.js - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\FullVersion.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Group Text Messenger.hhc - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Group Text Messenger.hhk - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/accusoftwarelogo.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/createcontact.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/creategroup.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/import.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/kapow.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/main.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/regestrationstep1.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/regestrationstep2.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/RegistrationComplete.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/RegistrationProcess.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/sidebarcontacts.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/sidebargroups.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Images/sidebarsms.jpg - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Kapowcouk.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\RegistrationSelectionScreen.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\RunningFromCommandline.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\SendFirstSMS.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\SupportInformation1.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\SystemRequirements.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Welcome.html - archive HTML
>>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Welcome.html\JavaScript.0 - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\Welcome.html - OK
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27\WhatIsSMS.html - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_6C3979F147FE42F39E222AA2D51B8B27 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_5E72B296300A424F8B607811375AFD88 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_7FBFC53B87AE451B9DE53957E181388D - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_5F1BCD5C190A474B82CD33676C89945D - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_E4499C48F5C14519ABBE596BEC5E7D86 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_AA681FDFF0854DA38722FBDC052DF450 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_E8951028A697491A9A42E08165474AF9 - OK
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_F44A9DC9AB274285955FF06112034F9A packed by PCGUARD
>>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\_F44A9DC9AB274285955FF06112034F9A - unpack error!
>>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream000\PO2_6238FA7380B54A8B96DBD3F3120EE775_31F344D53D6B4784A6CD4629E7DC9A6F - OK
>>grouptextmessaging.zip\GroupTextMessenger-Demo.msi\stream001 - OK
>grouptextmessaging.zip\readme1st.rtf - OK
Scan report for "grouptextmessaging.zip":
Scanned: 80/79 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:04
Riskware: 0/0 Scan speed: 4517 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 7:52:36


Back to the main report

Put a free download button on your own website

GROUP TEXT MESSENGER DOWNLOAD

Support Group Text Messenger, just copy+paste this html: