Full Nod's IE Screenshot Pro report

Scan started at: 11/14/12 21:26:50
IEScreenshotPro.zip - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » setup.data - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » files.info - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.dll - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#ITBITS - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /intro.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /gettingstarted.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /sysreq.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /whereisit.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /add_toolbar_ie5.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /add_toolbar_ie7.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /activating.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /usingiesspro.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /basicworkingprocedures.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /menu.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /options.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /tab_file.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /tab_stamp.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /tab_thumb.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /saveas.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /purchasing.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /whyreg.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /howtobuy.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /license.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /aboutus.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /updates.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /support.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /ourproducts.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /contactus.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /aboutbox.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /browseforfolder.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /PopupTopics.js - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /nonscroll.js - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /helpstrings.txt - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /IEScreenshotPro.hhc - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /IEScreenshotPro.hhk - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-ie6.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-pro-ie6-1.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-pro-ie6-2.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-ie8.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-pro-ie8-1.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /faq-pro-ie8-2.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /activate.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /menu.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /stamptext.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /options_tab_file.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /options_tab_stamp.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /options_tab_thumbnail.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /saveas.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /about.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /browse.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#IVB - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /CSHelp.txt - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/BTree - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Data - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Map - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$OBJINST - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#TOPICS - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#URLTBL - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#URLSTR - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshotpro.chm » CHM » /#STRINGS - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\IEScreenshotSaver.exe - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\RegWizard.exe - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\iescreenshot.url - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {tmp}\iescreenshotpro.bmp - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\welcome.html - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\about.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\key.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\lock.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\mail.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\money.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\iescreenshotpro.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\star.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » {app}\welcome\users.gif - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » script_raw.data - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » script.pas - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » IEScreenshotProInstaller.exe » INNO » script_decompiled.pas - OK
IEScreenshotPro.zip » ZIP » license.txt - OK

Scan completed at: 11/14/12 21:27:09
Scan time: 19 sec (0:00:19)
Total: files - 1, objects 93
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

IE SCREENSHOT PRO DOWNLOAD

Support IE Screenshot Pro, just copy+paste this html: