Full DR.Web's LingvoSoft Wörterbuch Deutsch Türkisch report

lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe - archive ZIP
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0013.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\PROGRESS.DLL - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\WISE0001.DLL - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\W32INST.DLL - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\README.TXT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LICENSE.TXT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0001.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0002.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0003.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LS_PALM_DETR.PRC - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\ID_DETR.PRC - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\DETRDB.PDB - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT WEB SITE.URL - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM - archive CHM
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#IDXHDR - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#STRINGS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#SYSTEM - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#TOPICS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#URLSTR - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#URLTBL - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\#WINDOWS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\$OBJINST - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\contens.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_1.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_3.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_4.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_4_1.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_5.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_1_6.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_2_3.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_3_1_1.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_3_1_2.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_3_1_3.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_3_1_4.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_1_3_1_5.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_2_4.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_3.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_4.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\h_5.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\logo_LingvoSoft.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_dict_32x32x24b.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_dict_64x64x24b_1.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_fc_32x32x24b.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_fc_builder_32x32x24b.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_pb_32x32x24b.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\ls_pc_builder_32x32x24b.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-dir.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-elem.jpg - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-filt.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-histb.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-ip.jpg - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-tr.jpg - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-ttsb.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb-.JPG - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb.jpg - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb1.JPG - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb2.JPG - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb3.JPG - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pd-vkb4.JPG - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\pkpc_winner.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\point.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\Related.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\styles.css - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\Table of Contents.hhc - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM\Thumbs.db - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LINGVOSOFT DICTIONARY 2006 HELP.CHM - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\WHATSNEW.TXT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM - archive CHM
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#IDXHDR - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#STRINGS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#SYSTEM - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#TOPICS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#URLSTR - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#URLTBL - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\#WINDOWS - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\$OBJINST - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\contens.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information1.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information10.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information10_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information10_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information11.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information11_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information11_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information1_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information1_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information2.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information2_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information2_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information2_files/Thumbs.db - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information3.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information3_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information3_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information3_files/image002.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information3_files/Thumbs.db - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information4.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information4_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information4_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information4_files/Thumbs.db - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information5.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information5_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information5_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information6.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information6_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information6_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information7.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information7_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information7_files/image001.png - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information7_files/image002.jpg - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information8.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information8_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information8_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information8_files/image002.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information8_files/image003.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information9.htm - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information9_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information9_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information_files/filelist.xml - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information_files/image001.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information_files/image002.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information_files/image003.gif - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Language Information_files/Thumbs.db - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\logo_LingvoSoft.bmp - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\styles.css - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Table of Contents.hhc - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM\Thumbs.db - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LANGUAGE INFORMATION.CHM - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0004.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0005.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0006.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0007.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0008.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0009.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0010.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\UNWISE32.EXE - archive BINARYRES
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\UNWISE32.EXE\data001 - OK
>>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\UNWISE32.EXE\data002 - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\UNWISE32.EXE - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\LSDICT.ICO - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0011.DAT - OK
>lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe\FILE0012.DAT - OK
lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe - OK
Scan report for "lingvosoft-dictionary-palm-gertur-nt.exe":
Scanned: 140/139 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:10
Riskware: 0/0 Scan speed: 715 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 3:15:38


Back to the main report

Put a free download button on your own website

LINGVOSOFT WÖRTERBUCH DEUTSCH  TÜRKISCH DOWNLOAD

Support LingvoSoft Wörterbuch Deutsch Türkisch, just copy+paste this html: