Full Nod's Looking Glass report

Scan started at: 11/22/12 16:54:56
lg.msi - OK
lg.msi » MSI » Binary.completi - OK
lg.msi » MSI » Binary.advtbmp - OK
lg.msi » MSI » !ActionText - OK
lg.msi » MSI » !Dialog - OK
lg.msi » MSI » !UIText - OK
lg.msi » MSI » !File - OK
lg.msi » MSI » !Verb - OK
lg.msi » MSI » !Binary - OK
lg.msi » MSI » !Media - OK
lg.msi » MSI » Binary.New - OK
lg.msi » MSI » !ProgId - OK
lg.msi » MSI » !Error - OK
lg.msi » MSI » media.cab - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File57 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#ITBITS - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#SYSTEM - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /CSHelp.txt - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_intro_mw_overview.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_intro_about_living_graphs.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_intro_ordering_information.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_intro_acknowledgements.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_book_wave_theory_101.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_tut_working_with_documents.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_tut_my_first_wave_sum.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_tut_view_graph.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_book_how.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_change_labels_values.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_change_bkgrnd_color.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_change_language.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_compare_views.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_create_image_file.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_create_txt_summary.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_clipboard_use.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_get_help.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_open_doc.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_print_doc.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_save_doc.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_show_hide_axes.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_show_hide_grid.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_show_hide_waves.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_how_start_recording_movie.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_gw_graph_metaphor.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_gw_waves_and_wave_sums.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_wnd_frame.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_book_menus.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_book_toolbars.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_statusbar.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_book_dialogs.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_kb_keyboard_interaction.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_apx_system_requirements.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_apx_accessibility_options.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_file.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_export.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_edit.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_view.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_scroll.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_graph.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_wave.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_show_waves.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_hide_waves.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_help.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_language_region.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_shrct_graph.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_shrct_base_wave.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_shrct_wave_sum.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_mnu_shrct_window.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_startup.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_new_document.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_plot_center.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_ps_graph_properties.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_new_base_wave.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_new_wave_sum.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_ps_base_wave_properties.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_ps_wave_sum_properties.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_about.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_open.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_save_as.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_page_setup.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_print.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_dlg_movie_recording.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_vector.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_active_view.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_wave_style.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_labels.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_values.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_sig_dig.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_pop_amplitude.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /tid_access_zoom_in.htm - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /PopupTopics.js - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /lg.hhc - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /lg.hhk - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /do-it.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /clip0001.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /clip0004.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /clip0002.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /fileandedit_tb.jpg - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /prcarrow.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /view_tb.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /help_tb.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /filemenu.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /newicon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /openicon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /saveicon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /printicon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /cuticon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /copyicon.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /startupdlg.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /plotcenterdlg.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /graphapp.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /graphcomm.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /aboutdlg.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /opendlg.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /saveasdlg.gif - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#WINDOWS - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$WWAssociativeLinks/BTree - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$WWAssociativeLinks/Data - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$WWAssociativeLinks/Map - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$OBJINST - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /$FIftiMain - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#IDXHDR - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#TOPICS - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#URLTBL - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#URLSTR - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File58 » CHM » /#STRINGS - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File59 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File60 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File61 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File62 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File63 - OK
lg.msi » MSI » media.cab » CAB » File64 - OK
lg.msi » MSI » Binary.info - OK
lg.msi » MSI » !Upgrade - OK
lg.msi » MSI » !Feature - OK
lg.msi » MSI » !_Columns - OK
lg.msi » MSI » Binary.Up - OK
lg.msi » MSI » !_Tables - OK
lg.msi » MSI » !Shortcut - OK
lg.msi » MSI » !Control - OK
lg.msi » MSI » !Property - OK
lg.msi » MSI » !TextStyle - OK
lg.msi » MSI » !RemoveFile - OK
lg.msi » MSI » !Component - OK
lg.msi » MSI » !Directory - OK
lg.msi » MSI » Binary.Viewer - OK
lg.msi » MSI » !Extension - OK
lg.msi » MSI » !_Validation - OK
lg.msi » MSI » !_StringData - OK
lg.msi » MSI » Binary.dlgbmp - OK
lg.msi » MSI » !_StringPool - OK
lg.msi » MSI » !EventMapping - OK
lg.msi » MSI » !ControlEvent - OK
lg.msi » MSI » !RadioButton - OK
lg.msi » MSI » !CustomAction - OK
lg.msi » MSI » Binary.bannrbmp - OK
lg.msi » MSI » Binary.removico - OK
lg.msi » MSI » Binary.exclamic - OK
lg.msi » MSI » Binary.custicon - OK
lg.msi » MSI » Binary.insticon - OK
lg.msi » MSI » Binary.previewer - OK
lg.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
lg.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
lg.msi » MSI » Binary.repairic - OK
lg.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
lg.msi » MSI » !ControlCondition - OK
lg.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
lg.msi » MSI » !InstallExecuteSequence - OK
lg.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
lg.msi » MSI » [5]SummaryInformation - OK

Scan completed at: 11/22/12 16:55:04
Scan time: 8 sec (0:00:08)
Total: files - 1, objects 174
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

LOOKING GLASS DOWNLOAD

Support Looking Glass, just copy+paste this html: