Full AVP's MyPrivacy report

Objects to scan:
"TSMyPriv.zip" Enable=Yes Recursive=No
------------------
TSMyPriv.zip archive ZIP
Scan_Objects$434594 running 50%
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe archive SetupFactory
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//irsetup.exe packed UPX
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//irsetup.exe//UPX - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//irsetup.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//irsetup.dat - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//IRIMG1.JPG - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//IRIMG2.JPG - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//LicenseAgreement.txt - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//TSSettings.ini - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//mfc42.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\mpsvc.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\MyPrivacyIndex.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\SecureShredder.dat - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\sensapi.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\shfolder.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\svc98.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\keydll3.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\regini.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\msvcp71.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\gdiplus.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\msvcr71.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\PopupBlocker.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\PubWhiteList.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\PubWhiteList.pwl - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm archive CHM
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//#BSSC - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//#IVB - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//APMS3.CSS - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//BSSCDHTM.js - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//Conection_Settings.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//Confighelp.brs - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//Confighelp.hhc - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//Confighelp.hhk - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//eHelp.xml - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm//Email_Settings.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\Confighelp.chm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm archive CHM
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_Antispyupdate.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_OtherSettings.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_overview.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_Quarantine.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_scan.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_ScanResult.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_Settings.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//1_using.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//an_Anonymous_Surfing_settings.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm//an_Changing_servers.htm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Help.chm - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MICROSS.TTF - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\TSUdt.cli - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\TSUdt.exe packed Armadillo
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\TSUdt.exe//Armadillo - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Update\TSUdt.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmp9x.exe//# - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmp9x.exe//# - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmp9x.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmpNT.exe//# - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmpNT.exe//# - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\TSmpNT.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//BHOsBlocker\TSBhoBk.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//TScuty9x.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//TScutyNT.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//PopupBlocker\PopBlkr.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Bin\bszip.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//TS.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\ArrowNormal.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\ArrowOver.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\BehindText.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\BehindTextInvert.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\BehindTreeCtrl.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\BHOBlockerText.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\icon_BHOnew.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\icon_BHOnew_over.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\leftpanel.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Skins\res\rolloverpanel.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\panel.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ButtonClick.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ButtonDisable.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ButtonNormal.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ButtonOver.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_about.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_close.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_help.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_myprivacy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_options.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_support.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_about.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_close.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_help.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_myprivacy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_options.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_support.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\TopSkin.jpg - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\AppSkin.jpg - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\DialogMedium.jpg - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\Msg.jpg - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\OptionDialog.jpg - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//TSAtUdt.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//MyPrivacy\Language\MyPrivacy.lng - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Data\Dialog.ini - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Language\language.lng - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\SysTrayClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//BHOsBlocker\Language\BHO.lng - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Language\AutoUpdate.lng - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ts.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\warning.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\about.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\ABP.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\error.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\help.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\information.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\message.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\MyPrivacy.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\exclamation.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\BHO.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_myprivacy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\downloadtopleft.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\downloadcontent.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\downloadprogress.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_buynow.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_buynow.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_key.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_key.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_key.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\d_key.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_antivir.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_po.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_antivir.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_po.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_antivir.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_po.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_BHOBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_buynow.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_fileEncrypter.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_fileShredder.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_firewall.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_parentalControl.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_popupBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_sb.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\FEClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\FWClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_anonsurf.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_antispy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_BHOBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_fileEncrypter.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_fileShredder.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_firewall.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_parentalControl.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_popupBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\n_sb.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_anonsurf.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_antispy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_BHOBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_fileEncrypter.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_fileShredder.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_firewall.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_parentalControl.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_popupBlocker.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\o_sb.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\OPF.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\parental_buttonclick.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\parental_buttonDisable.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\parental_buttonnormal.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\parental_buttonover.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\PBClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\POClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\SBClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\SpyRemover.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\Thumbs.db - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\Antispy.ico - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\AVClip.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_anonsurf.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Skins\res\c_antispy.bmp - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//FileStatus.exe - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Uninstall\muaodll.dll - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe//Data\Dialog.ini - OK
TSMyPriv.zip//TSMyPriv.exe - OK
TSMyPriv.zip - OK
Scan_Objects$434594 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2012-02-26 11:48:40
Time Finish: 2012-02-26 11:48:55
Completion: 100%
Processed objects: 173
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 4
Packed: 2
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

MYPRIVACY DOWNLOAD

Support MyPrivacy, just copy+paste this html: