Full DR.Web's OLFolderSync report

OLFolderSync.zip - archive ZIP
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\hilfe-Dateien/filelist.xml - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\hilfe.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\Proppage_hilfe_ger.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_34BDCFE1FB6344858252FE4893382330 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_42A48ED5DF754DB8991A2ADF76076958 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_44AA18336CD7F5354A12D955B0699C7D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_5445B222326A4BECB065DEB589E88646 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_5445B222326A4BECB065DEB589E88646 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_760D1926E95D8C087E43A872B519597C - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_8CE0ABA7A4CC41299B38294891D1BD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_D79C22D46B9342A386A633D5E8E9F278 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_DC70F10EF2E64B1F8D20C761DDF40BB2 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_E8B4FE3BCED44ED1968F0E25B78B7538 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000\_FEAC6454E6D1A5E5C45E4D520BE61E84 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe\OLFolderSync.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\hilfe-Dateien/filelist.xml - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\hilfe_fr.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_3C01CEB01D0F418EB00F8B89E321A77D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_AC0A897B8E7D17919D926A787A3AD519 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_C5E0B8BDF2776C6875D1E377782F048E - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_EEFF26791BA75F6215B3B645ED7493EA - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000\_F66B6B5C0160480FAC5702EEDB246421 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe\OLFolderSync_FR_x64.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France_x64.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\hilfe-Dateien/filelist.xml - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\hilfe_fr.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_0606B184BDA641BDA26D948975A5DF8A - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_25D467253F380193964FDAD944769345 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_2C271F4520D2B5807A76E2324C5BC620 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_7354EA4D979983A00E7996687F13D23D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_81DDD8F19CCE4EAF80AEE9313160AD4D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_A1C287A101394885A151E78D8C8C8F99 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe\OLFolderSync_FR.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-France.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_478FF735C26743CABF50282CA7EDCC46 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_4D0D6931948142D7BB420055ED00722A - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_64C0276E00BC4EDA81D87503638BDBD3 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_64C0276E00BC4EDA81D87503638BDBD3 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_655C92616B955C3581092128DCB7965D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_97FD5CDC8C5CB23D1C00687857301FC0 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_BD812A03DC8CA4CFECFE3799A4B1583A - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0 - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\help_es.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\propertypage_espanol.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000\_EF4D1A439E99405F909DE36E8C07EEB4 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe\OLFolderSync_ES_x64.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol_x64.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_2C271F4520D2B5807A76E2324C5BC620 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_478FF735C26743CABF50282CA7EDCC46 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_64C0276E00BC4EDA81D87503638BDBD3 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_64C0276E00BC4EDA81D87503638BDBD3 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_7354EA4D979983A00E7996687F13D23D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_81DDD8F19CCE4EAF80AEE9313160AD4D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_8E248452E53963682A2A6BFC884CD218 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0 - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\help_es.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\propertypage_espanol.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_E1CA3C2276A949C097F157208D9B6ED0 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000\_EF4D1A439E99405F909DE36E8C07EEB4 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe\OLFolderSync_ES.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Espanol.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_29FC3B2FC96F4AF894612A97CF6CF316 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_29FC3B2FC96F4AF894612A97CF6CF316 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_331D43021C604A91B77390F369F83EAE - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\help.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\OLFolderSyncPP_eng.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_4EC1AE5479A3475B5D84EDCA4D3058A3 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_58788EF835FEEB3827EB2F4CF69690E3 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_66BD3A5C51674D6491B1A59B8A7DEF8B - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000\_F29BE041AC596D4A7349A745D1EFFAFD - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe\OLFolderSync_eng_x64.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English_x64.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_29FC3B2FC96F4AF894612A97CF6CF316 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_29FC3B2FC96F4AF894612A97CF6CF316 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_2C271F4520D2B5807A76E2324C5BC620 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_331D43021C604A91B77390F369F83EAE - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\help.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\OLFolderSyncPP_eng.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_4BF0B774D5F44436A005CE03982573ED - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_686FAD361FFB4E2CBEEA92D8D395DD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_81DDD8F19CCE4EAF80AEE9313160AD4D - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_92199E7FF0E746088DBE133016F43286 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_A535BEA594714B09B9E2BBA894496061 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_C48B74523EE5988044B567D1A6DD08B7 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000\_D4B766CAD4D103C8A72401E4032AAABE - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe\OLFolderSync_eng.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-English.exe - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe - archive RAR
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi - archive OLE
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000 - archive CAB
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE - archive CHM
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#IDXHDR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#ITBITS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#STRINGS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#SYSTEM - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#TOPICS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#URLSTR - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#URLTBL - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\#WINDOWS - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$FIftiMain - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$OBJINST - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\hilfe-Dateien/filelist.xml - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\hilfe.htm - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\Proppage_hilfe_ger.jpg - OK
>>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE\setupbanner.jpg - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_12B7AD0B105F43169FABAC424D4552BE - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_2683C5C12FA93D014A9DBB79B345FC5E - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_42A48ED5DF754DB8991A2ADF76076958 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_52E31130C24E4AA8B8C2AFE445489400 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_5445B222326A4BECB065DEB589E88646 - archive PDF
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_5445B222326A4BECB065DEB589E88646 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_56EC113646D02A81C596129550FBB93B - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_7D49383B04893B37A0C49E2F4C6280EB - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_8CE0ABA7A4CC41299B38294891D1BD6F - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_D79C22D46B9342A386A633D5E8E9F278 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_DC70F10EF2E64B1F8D20C761DDF40BB2 - OK
>>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000\_E8B4FE3BCED44ED1968F0E25B78B7538 - OK
>>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi\stream000 - OK
>>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe\OLFolderSync_x64.msi - OK
>OLFolderSync.zip\OLFolderSync-Deutsch_x64.exe - OK
OLFolderSync.zip - OK
Scan report for "OLFolderSync.zip":
Scanned: 229/228 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:28
Riskware: 0/0 Scan speed: 5078 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 22:35:34


Back to the main report

Put a free download button on your own website

OLFOLDERSYNC DOWNLOAD

Support OLFolderSync, just copy+paste this html: