Full Nod's ObjectMapper .NET report

Scan started at: 04/13/14 00:35:45
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » setup.data - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » files.info - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\changelog.txt - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\ObjectMapper .NET 2005.sln - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\ObjectMapper .NET 2008.sln - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\ObjectMapper .NET CE.sln - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /#ITBITS - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /ObjectMapper.hhc - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /ObjectMapper.hhk - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/adm.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/adm_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/adm_dev.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/adm_dev_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/alert_caution.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/alert_note.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/alert_security.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/big_adm.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/big_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/big_dev.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/big_kw.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/box.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/Caution.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/CFW.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/collall.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/collapse.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/collapse_all.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/copycode.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/copycodeHighlight.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/dev.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/dev_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/dropdown.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/dropdownHover.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/drpdown.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/drpdown_orange.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/drpdown_orange_up.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/drpup.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/exp.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/expall.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/expand_all.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/filter1a.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/filter1c.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/footer.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/gradient.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/greencheck.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/greychck.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/header_sql_tutorial_logo.GIF - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_adm.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_adm_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_adm_dev.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_adm_dev_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_dev.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/kw_dev_arch.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/LastChild.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/load.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/load_hover.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/note.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pencil.GIF - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privclass.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privdelegate.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privenum.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privenumeration.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privevent.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privextension.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privfield.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privinterface.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privmethod.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privproperty.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/privstructure.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protclass.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protdelegate.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protenum.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protenumeration.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protevent.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protextension.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protfield.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protinterface.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protmethod.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protoperator.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protproperty.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/protstructure.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubclass.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubdelegate.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubenum.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubenumeration.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubevent.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubextension.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubfield.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubinterface.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubmethod.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/puboperator.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubproperty.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/pubstructure.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/requirements1a.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/requirements1c.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/save.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/save_hover.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/security.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/seealso1a.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/seealso1c.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/static.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /icons/xna.gif - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/CheckboxMenu.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/CommonUtilities.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/Dropdown.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/EventUtilities.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/script_feedBack.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/script_loc.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/script_manifold.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /scripts/SplitScreen.js - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /styles/Presentation.css - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_1_61b4e77c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_2_6608d038.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_2_c9b3cd49.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_3_958be6de.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_3_ecda0320.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessPersister_ctor_4_8b12bd0c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Access_AccessTypeMapper_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_AutoIncValueObject_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_BackLinkAttribute_ctor_4_c8b56f8c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_BackLinkAttribute_ctor_6_3f2383da.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_BindPropertyToAttribute_ctor_1_90c95d47.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Core_Attributes_KeyGroupAttribute_ctor_2_9118f966.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Core_Attributes_PositionAttribute_ctor_1_f9cace8a.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_DatabaseFunction_ctor_1_61b4e77c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_DirtyObjectException_ctor_1_61b4e77c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_MapperBaseException_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_MapperBaseException_ctor_1_61b4e77c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_MapperBaseException_ctor_2_3ec47892.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_MapperBaseException_ctor_2_4075724f.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_MissingSetterException_ctor_2_c528e0c6.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_NoOpenTransactionException_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_NoPrimaryKeyFoundException_ctor_1_90c95d47.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_PersisterDoesNotSupportRepositoryException_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_SqlCoreException_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_SqlCoreException_ctor_2_4075724f.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_SqlCoreException_ctor_3_b8c564a1.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_SqlCoreException_ctor_3_d4a7fcef.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_TransactionAlreadyOpenException_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_VersionHasAlreadyReleasedException_ctor_2_9118f966.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Exceptions_WrongTypeException_ctor_2_843ddab3.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_FieldDescription_ctor_4_39183112.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_FieldDescription_ctor_6_d1a8bf5c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_Field_ctor_2_15e97d3c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_Link_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_Link_ctor_1_01f96e95.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_Link_ctor_1_58820e9d.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_Link_ctor_3_f05324d0.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_ListLink_ctor_1_5d3dac32.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_ListLink_ctor_3_bd9d71a2.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_ListLink_ctor_4_f331ea7e.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_ListLink_ctor_5_5c665277.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_ListLink_ctor_6_b3651b25.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_SpecializedLink_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_SpecializedLink_ctor_1_58820e9d.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_SpecializedLink_ctor_1_ddf76c9d.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_SpecializedLink_ctor_2_15e97d3c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_UnmatchedField_ctor_1_13f84de6.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_UnmatchedField_ctor_1_286e8133.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Fields_VirtualField_ctor_2_5a049b15.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_2_6608d038.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_2_c528e0c6.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_3_4fe96207.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_3_a7dcd8c3.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_4_a35f4a7c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ForeignKeyAttribute_ctor_4_e049e94f.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_GeneralLinkAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_GeneralLinkAttribute_ctor_1_90c95d47.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_GenericValueObject`1_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_IgnoreAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_InsertFunctionAttribute_ctor_1_61b4e77c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_BaseCache_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_BasePersister_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_BaseTypeMapper_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_ConstraintSaveList_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_DynamicMethodContainer_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_ForeignKeyGroup_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_HashEntry_ctor_2_80d9ee0b.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_KeyGroup_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_MemberProjectionTupel_ctor_5_b6157192.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_ObjectHash_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PersistentObject_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PersistentObject_ctor_1_3a7d237a.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PersistentObject_ctor_2_98d2a2d7.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PersistentObject_ctor_4_2ccce543.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PersistentObject_ctor_6_d2843687.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_ProjectionClass_ctor_1_90c95d47.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_PropertyMetaInfo_ctor_1_81e4c4f9.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Property_ctor_1_81e4c4f9.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Property_ctor_1_e0c28d41.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Set_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Set_Tupel_ctor_2_6e0b0f34.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Table_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Internal_Table_ctor_1_90c95d47.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_MarkedAutoIncValueObject_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_MarkedValueObject_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_1_69eccf7f.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_2_1e5865c0.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_2_8e59bbd5.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_2_8f2f1237.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_3_b65c420c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_4_a05563ac.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_5_2e97b37b.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_ObjectMapper_ctor_6_9832f718.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OraclePersister_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OraclePersister_ctor_3_ecda0320.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OraclePersister_ctor_4_8b12bd0c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OraclePersister_ctor_4_c9f5dd05.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OraclePersister_ctor_5_55047776.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleRepositoryPersister_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleRepositoryPersister_ctor_3_ecda0320.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleRepositoryPersister_ctor_4_8b12bd0c.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleRepositoryPersister_ctor_4_c9f5dd05.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleRepositoryPersister_ctor_5_55047776.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Oracle_OracleTypeMapper_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_PrimaryKeyAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_AvgAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_CountAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_CountAttribute_ctor_1_abc7a1d5.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_FirstAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_GroupByAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_LastAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_MaxAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_MinAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_ProjectOntoPropertyAttribute_ctor_2_c528e0c6.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Documentation\ObjectMapper.chm » CHM » /html/C_AdFactum_Data_Projection_Attributes_SumAttribute_ctor.htm - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Exceptions\VersionHasAlreadyReleasedException.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Exceptions\WrongTypeException.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\FieldDescriptions\FieldDescription.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\FieldDescriptions\VirtualFieldDescription.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\Field.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\Link.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\ListLink.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\SpecializedLink.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\UnmatchedField.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Fields\VirtualField.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IAggregate.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\ICondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\ICreateObject.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IGenericValueObject.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IMarkedValueObject.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IModification.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\INativePersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IObjectFactory.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IObjectHash.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IRepository.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\ISqlTracer.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\ITransactionContext.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\ITypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Interfaces\IValueObject.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\BaseCache.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\BasePersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\BaseTypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\Cache.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\CacheCE.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\ConstraintSaveList.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\HashCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\HashEntry.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\ObjectHash.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\PersistentObject.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\ProjectionClass.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\Property.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\PropertyMetaInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\Set.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\Table.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\TypeHelper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Internal\ValidatorType.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Linq\ExpressionVisitor.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Linq\ILinqCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Linq\LinqExtensions.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Linq\Query.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\OraclePersister\OraclePersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\OraclePersister\OracleRepositoryPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\OraclePersister\OracleTypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\AvgAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\CountAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\FirstAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\GroupByAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\LastAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\MaxAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\MinAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\ProjectOntoPropertyAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Projection.Attributes\SumAttribute.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\AndCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\CollectionJoin.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\Condition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\ConditionClause.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\ConditionList.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\ConditionOperator.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\InCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\Join.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\NotInCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\OrCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\OrderBy.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\Ordering.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\Parenthesize.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\QueryOperator.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\SubSelect.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\TableReplacement.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\Union.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\UnionAll.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Queries\WithClause.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\EntityInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\EntityPredicate.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\EntityRelation.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\FieldIntegrity.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\IntegrityInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\Tablespace.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\TableStorage.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Repository\VersionInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlCEPersister\SqlCEPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlCEPersister\SqlCETypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\BaseSqlPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\BaseSqlTypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\MicrosoftBasedPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\Sql2000Persister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\SqlPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\SqlPersister\SqlTypeMapper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\CollectionChildCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\CollectionParentCondition.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\DatabaseConnection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\DatabaseType.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\DBConst.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\HierarchyLevel.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\ListAdapter.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\NativeListEnumerator.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\OBM.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\ReflectionHelper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\SqlFile.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\Util\UniversalFactory.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Source\XmlPersister\XmlPersister.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\Bid.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\BusinessEntities.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\MarketplaceItem.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\ObjectFactory.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\User.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\Collections\BidCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\BusinessEntities\Collections\ItemCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\Tutorial01\App.ico - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\Tutorial01\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\Tutorial01\DDLExport.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\Tutorial01\Tutorial01.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial01\Tutorial01\Tutorial01.sln - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\Bid.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\BusinessEntities.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\MarketplaceItem.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\ObjectFactory.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\User.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\Collections\BidCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\BusinessEntities\Collections\ItemCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\BaseTest.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\DatabaseCreation.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\emptyAccessDb.mdb - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\emptyAccessDb.zip - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\emptyAccessDb.zip » ZIP » emptyAccessDb.mdb - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\ExportSchema.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\nunit.framework.dll - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\Tutorial02.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\Tutorial02.sln - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Tutorial02\UserTest.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Utils\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Utils\Md5CryptHelper.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial02\Utils\Utils.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\3dParty\log4net.dll - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\3dParty\nunit.framework.dll - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\AssemblyInfo.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\Bid.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\BusinessEntities.csproj - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\MarketplaceItem.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\ObjectFactory.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\User.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\Collections\BidCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\BusinessEntities\Collections\ItemCollection.cs - OK
ObjectMapper_2.3.3903.0.exe » INNO » {app}\Tutorial03\Tutoria

Back to the main report

Put a free download button on your own website

OBJECTMAPPER .NET DOWNLOAD

Support ObjectMapper .NET, just copy+paste this html: