Full AVP's PBX Call Tarifficator Pro report

Objects to scan:
"TariffProDemo.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
Scan_Objects$1274803 running 50%
TariffProDemo.exe packed UPX
TariffProDemo.exe//UPX//data0016.res - OK
TariffProDemo.exe//UPX//# - OK
TariffProDemo.exe//UPX - OK
TariffProDemo.exe archive CAB
TariffProDemo.exe//presetup.rgn - OK
TariffProDemo.exe//presetup.bmp - OK
TariffProDemo.exe//presetup\Banner.bmp - OK
TariffProDemo.exe//presetup\Readme.enu - OK
TariffProDemo.exe//presetup\Readme.rus - OK
TariffProDemo.exe//plugins\StdUI.dll - OK
TariffProDemo.exe//plugins\lng\Enu.lng - OK
TariffProDemo.exe//plugins\lng\Rus.lng - OK
TariffProDemo.exe//db.pdb - OK
TariffProDemo.exe//main.pdb - OK
TariffProDemo.exe//lng\Enu.lng - OK
TariffProDemo.exe//lng\Rus.lng - OK
TariffProDemo.exe//Uninstall.exe - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\Tariff.exe - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\1\Tariff.dat - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\2\Tariff.dat - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\3\Filter.dat - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\4\Filter.dat - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\5\2002_01.TRF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\5\2002_02.TRF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\6\2002_01.TRF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\6\2002_02.TRF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\7\BLUED.GIF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\7\BLUEL.GIF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\7\LOGO.GIF - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\7\REPORT.CSS - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\1.1.Summary by Extension.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\1.4.Summary by Trunk.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\1.7.Summary by Department - Employees.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\2.0.Destinations.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\2.1.Destinations by Extension.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\2.6.Destinations by Department - Employees.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\3.0.Details.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\4.1.Directory Listing.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\5.1.Top 20 Longest Calls.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\5.2.Top 20 Most Expensive Calls.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\5.3.Call Ticket.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\6.1.Trunks Load.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\6.3.Hourly Load.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\6.4.Daily Load.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\8\6.8.Call Destinations.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\1.1.Ñâîäíûé îò÷åò ïî àáîíåíòàì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\1.4.Ñâîäíûé îò÷åò ïî òðàíêàì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\1.7.Ñâîäíûé îò÷åò ïî îòäåëàì è àáîíåíòàì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\2.0.Êàòåãîðèè çâîíêîâ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\2.1.Êàòåãîðèè çâîíêîâ ïî âíóòð. íîìåðàì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\2.6.Êàòåãîðèè çâîíêîâ ïî îòäåëàì è àáîíåíòàì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\3.0.Ïîäðîáíûé îò÷åò.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\4.1.Ñïèñîê àáîíåíòîâ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\5.1.20 ñàìûõ äîëãèõ çâîíêîâ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\5.2.20 ñàìûõ äîðîãèõ çâîíêîâ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\5.3.Êâèòàíöèÿ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\6.1.Ãðàôèê - Çàãðóçêà òðàíêîâ.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\6.3.Ãðàôèê - Ðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ ïî âðåìåíè.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\6.4.Ãðàôèê - Ðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ ïî äíÿì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\9\6.8.Ãðàôèê - Ðàñïðåäåëåíèå çâîíêîâ ïî íàïðàâëåíèÿì.xml - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\1Tariff.lna - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\11\Russian.lng - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm archive CHM
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//#IVB - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//help.css - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_ABOUT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_ACCURACY.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_CMDLINE.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_CONTEXT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_DATAPATH.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_DLGREPORT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_EXPIMP.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm//HID_FILTER.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\English.chm - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm archive CHM
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//#IVB - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//help.css - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_ABOUT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_ACCURACY.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_CMDLINE.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_CONTEXT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_DATAPATH.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_DLGREPORT.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_EXPIMP.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm//HID_FILTER.html - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\12\Russian.chm - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\13\Tariff.url - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\14\Order.url - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\15\Readme.enu - OK
TariffProDemo.exe//data\CID_All\16\Readme.rus - OK
TariffProDemo.exe//# - OK
TariffProDemo.exe//# packed UPX
TariffProDemo.exe//#//UPX//data0016.res - OK
TariffProDemo.exe//#//UPX - OK
TariffProDemo.exe//# - OK
TariffProDemo.exe - OK
Scan_Objects$1274803 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2014-05-26 13:17:35
Time Finish: 2014-05-26 13:17:47
Completion: 100%
Processed objects: 92
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 3
Packed: 2
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

PBX CALL TARIFFICATOR PRO DOWNLOAD

Support PBX Call Tarifficator Pro, just copy+paste this html: