Full Nod's Payments report

Scan started at: 11/24/12 15:17:55
SetupPayments.exe - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » irsetup.dat - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » irsetup.exe - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » irsetup.uni - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » suf5lng.0 - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » suf5lng.24 - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » IRIMG1.BMP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\ARJ.EXE - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Arj.pif - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\db_start.bat - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\ElDocs.str - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Payments.exe - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Data\Payments.mdb - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Data\Payments.mdw - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Payments.str - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Lang\Rus.CNT - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Lang\English.lng - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Lang\RUS.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Lang\Russian.lng - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Translate.ocx - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Converter.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\ViewLine.ocx - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\ViewTable.ocx - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\ENG.LNG - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\Rus.lng - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\TRANSLATE_ENG.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\TRANSLATE_RUS.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\VIEWLINE_ENG.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\VIEWLINE_RUS.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msado25.tlb - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %DAOPath%\dao360.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\SCRRUN.DLL - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\COMDLG32.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSCOMCTL.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\TABCTL32.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSDATLST.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSCOMCT2.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSVBVM60.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\OleAut32.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\OlePro32.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\AsycFilt.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\StdOle2.tlb - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\ComCat.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSJet40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSJtEr40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSJInt40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\VB5DB.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSVCRT.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSRD2x40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSRD3x40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MsRepl40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msxbde40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\mspbde40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\mstext40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msexcl40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msltus40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msexch40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\DBStruct.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSFLXGRD.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSMASK32.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSBIND.DLL - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSDATGRD.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSADODC.OCX - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\MSStdFmt.Dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\UserLib.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\ViewTable.mdb - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Shablon\Âîçâðàò ïîñòóïëåíèé.xls - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Shablon\Óòî÷íåíèå ïîñòóïëåíèé.xls - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %SysDir%\msjetoledb40.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %CommonFiles%\SYSTEM\ole db\sqloledb.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Shablon\Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå.xls - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\Óòî÷íåíèå ïîñòóïëåíèé.sha - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå.sha - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\Âîçâðàò ïîñòóïëåíèé.sha - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Shablon\htm.xla - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\VIEWTABLE_RUS.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Payments.dbs - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Reg.dll - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\REG_RUS.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\REG_ENG.HLP - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÓòî÷íåíèå ïëàòåæåé.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÏëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÑâîäíûé ðååñòð âñå.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÑâîäíûé ðååñòð.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÓòî÷íåíèå ïëàòåæåé âñå.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Scripts\UseÏëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ âñå.sql - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %AppDir%\Shablon\Attach.xls - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\ViewTable_rus.cnt - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\ViewLine_rus.cnt - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\ViewTable_eng.cnt - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\ViewLine_eng.cnt - OK
SetupPayments.exe » INDIGOROSE » %ProgramFiles%\VTU\BIN\Lang\VIEWTABLE_ENG.HLP - OK

Scan completed at: 11/24/12 15:18:00
Scan time: 5 sec (0:00:05)
Total: files - 1, objects 91
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

PAYMENTS DOWNLOAD

Support Payments, just copy+paste this html: