Poeta distribution permissions and end-user license agreement

Umowa Licencyjna - warunki u¿ytkowania programu Poeta
=====================================================

1.
Okre¶lenia:
a) "Program Poeta" lub "Program" oznacza wszystkie sk³adniki, które s± instalowane na komputerze U¿ytkownika po zaakceptowaniu niniejszej Licencji (wraz z wszelkimi obiektami graficznymi).
b) "Umowa Licencyjna" lub "Licencja" oznacza niniejszy tekst bêd±cy umow± zawieran± miêdzy U¿ytkownikiem a Piotrem Kubowiczem.
c) "U¿ytkownik" oznacza osobê fizyczn± akceptuj±c± niniejsz± Licencjê i u¿ytkuj±c± Program Poeta.
d) "U¿ytkowanie" oznacza uruchamianie, wgrywanie do pamiêci komputera oraz pracê z wykorzystaniem Programu Poeta.
e) "Dystrybucja" oznacza rozpowszechnianie, udostêpnianie, kopiowanie, najem, leasing, publiczne u¿ytkowanie lub innego rodzaju dystrybucjê.
f) "Plik s³ownika" oznacza plik mog±cy byæ wykorzystany przez Program, zawieraj±cy listê s³ów maj±cych byæ u¿yte podczas jego dzia³ania.
2.
Wszelkie prawa autorskie oraz handlowe dotycz±ce Programu nale¿± wy³±cznie i nieprzerwanie do Piotra Kubowicza (który dalej bêdzie nazywany Autorem Programu, w skrócie A.P.). Niniejsza umowa nie przekazuje ich w ¿adnym stopniu U¿ytkownikowi.
3.
Warunkiem U¿ytkowania Programu jest ca³kowite i bezwarunkowe podporz±dkowanie siê postanowieniom niniejszej Licencji. W zamian za akceptacjê u¿ytkowania tej Licencji, Autor Programu zapewnia U¿ytkownikowi ci±g³±, ogólno¶wiatow±, woln± od tantiemów, niewy³±czn± licencjê o postanowieniach niniejszej Licencji na u¿ywanie Programu Poeta.
4.
U¿ywanie Programu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Licencji.
5.
Z³amanie postanowieñ Umowy Licencyjnej wi±¿e siê z jej natychmiastowym rozwi±zaniem. U¿ytkownik jest w takim wypadku zobowi±zany do bezzw³ocznego usuniêcia ca³o¶ci Programu z wszystkich no¶ników informacji, sta³ych i przeno¶nych.
6.
U¿ytkowanie programu jest bezp³atne i nieograniczone tak d³ugo, jak U¿ytkownik przestrzega Umowy Licencyjnej.
7.
Autor Programu (patrz p. 1.) zezwala na nieodp³atn± Dystrybucjê Programu.
8.
Pobieranie jakichkolwiek op³at za dystrybucjê lub u¿ytkowanie programu bez pisemnej zgody A.P. jest zakazane.
9.
A.P. nie bierze odpowiedzialno¶ci za ewentualne:
- uszkodzenia sprzêtu domowego, komputerowego i oprogramowania, ¿ywego inwentarza, nieruchomo¶ci czy pojazdów
- zmiany w psychice, kompleksy, manie, fobie, urojenia, depresje, maniakalno¶æ, zapa¶ci, alienacjê, amnezjê, zaburzenia snu, bezsenno¶æ i podobne schorzenia
- spadek inteligencji, kretynizm, demencjê, dysleksjê i dysgrafiê
- k³opoty w kontaktach z lud¼mi, nie¶mia³o¶æ, katatoniê, wzrost agresji, brak asertywno¶ci
- urazy fizyczne, ubytki na zdrowiu i infekcje chorobami zaka¼nymi lub paso¿ytami
- zmiany w genomie, napromieniowanie, choroby popromienne
- ginekomastiê, zaj¶cie w ci±¿ê, zmianê p³ci i zaburzenia rozwoju p³ciowego
- pogorszenie stosunków ze wspó³ma³¿onkiem, dewiacje, impotencjê, niep³odno¶æ i pozosta³e zaburzenia seksualne
- oraz inne zdarzenia zwi±zane z niew³a¶ciwym u¿ytkowaniem programu.
Jednocze¶nie A.P. zapewnia, ¿e Program nie by³ testowany na zwierzêtach, nie zawiera freonów, dioksyn ani prionów i jest bezpieczny dla warstwy ozonowej.
10.
Niniejsza Licencja nie obliguje A.P. do udzielania U¿ytkownikowi pomocy technicznej. A.P. nie udziela U¿ytkownikowi ¿adnych gwarancji obejmuj±cych Program i jego dzia³anie.
11.
Autor nie bierze odpowiedzialno¶ci za tworzone przez U¿ytkownika lub inne osoby pliki s³ownika. U¿ytkownik powinien zapoznaæ siê z ich zawarto¶ci± i samodzielnie zadbaæ, by nie narusza³y lokalnego prawa, dóbr osobistych osób fizycznych lub instytucji, przed ich u¿yciem.
12.
U¿ytkownik zobowi±zuje siê do u¿ytkowania Programu zgodnie z lokalnym prawem i ponosi pe³n± odpowiedzialno¶æ karn± za skutki swoich dzia³añ. Powinien zapoznaæ siê z lokalnymi uregulowaniami prawnymi, które mog± ograniczaæ U¿ytkowanie programu. Autor nie ponosi odpowiedzialno¶ci za niezgodne z przeznaczeniem u¿ytkowanie programu.
13.
Wszelkie uwagi, pro¶by i w±tpliwo¶ci rozstrzyga po pisemnym wniosku A.P.
15.
Program Poeta jest chroniony prawem miêdzynarodowym. Z³amanie przepisów Umowy Licencyjnej mo¿e skutkowaæ wniesieniem pozwu s±dowego w kraju, którego obywatelem jest ³ami±cy przepisy i podjêciem innych dzia³añ, w³±cznie z wynajêciem grupy z Ukrainy i listem goñczym wystawionym przez prokuraturê Trynidadu i Tobago.
16.
Poni¿szy tekst jest w³asno¶ci± Piotra Kubowicza i nie mo¿e byæ w ca³o¶ci lub fragmentach kopiowany, fotokopiowany, publikowany czy reprodukowany na ¿adnym z no¶ników informacji bez jego pisemnej zgody.

licencja wersja 1.0
Kraków, 18.02.2004

Put a free download button on your own website

POETA DOWNLOAD

Support Poeta, just copy+paste this html: