Full Nod's PopMessenger report

Scan started at: 05/19/14 13:52:47
pmesseng.exe - OK
pmesseng.exe » INNO » setup.data - OK
pmesseng.exe » INNO » files.info - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.exe - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\ChatInvitation.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\ChatString.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\LogIn.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\MessageSent.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\MsgBack.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\MsgBell.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\MsgType.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\NewMessage.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\PvtChatClosed.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\UserExitsChat.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Sounds\UserJoinsChat.wav - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#ITBITS - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /default.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /license.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /order.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /Contents.hhc - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /faq.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /contacts.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /mainwindow.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /menu.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /usergroups.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /send-chat-message.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /sendmessage.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /broadcast.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /offlinemessage.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /sendingfile.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /receivingfile.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /history.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /offlinehistory.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /printandsave.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /options.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-userinfo.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-general.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-status.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-connect.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-sounds.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-history.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /opt-interface.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /nickname.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /hotkeys.htm - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/bluebullet.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/pix.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/PMLogo.jpg - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/PopMessengerBox.jpg - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/logo.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/verisign.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/shareit.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/regnow.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/mainwindow.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/mainmenu.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/UserMenu.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/groupmenu.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/moveusertogroup.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/arrow_down.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/arrow_left.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/enablegroups.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/deletegroup.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/OpenChat.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/InitPrivateChat.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/ChannelNormal.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/PvtChannelNormal.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/ChatMessageDifference.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/clear.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/selectall.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/copy.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/saveall.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/print.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/search.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/Channell_Icon.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/Users.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/CloseChannel.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/message.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/cut.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/paste.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/undo.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/alignleft.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/aligncenter.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/fontstyl.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/speaker.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/history.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/broadcast.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/offlinemessage.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/offlinehistory.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/sendingfile2.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/receivingfile2.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/led-yellow.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/led-green.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/led-red.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/history.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/deleteselected.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/deleteall.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/printall.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/printselected.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/help.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/incoming.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/outgoing.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/broadcast.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/historymessage.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/movefirst.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/moveprev.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/movenext.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/movelast.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/offlinehistory.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/offlinehistorymessage.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/printhistory.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-userinfo.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-general.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-status.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/available.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/away.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/dnd.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/offline.gif - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-connections.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-sounds.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-history.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /img/screens/opt-interface.png - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /style.css - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /$OBJINST - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#TOPICS - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#URLTBL - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#URLSTR - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.chm » CHM » /#STRINGS - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\PopMessenger.tip - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Readme.txt - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\License.txt - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Order.txt - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Order PopMessenger.url - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\arabic.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Bulgarian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Catala.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Croatian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Czech.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Danish.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Default.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Dutch.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\French.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\French2.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\FrenchCa.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\German.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Greek.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Hungarian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Indonesian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Italian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Macedonian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\MacedonianLat.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Maltese.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Norwegian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Norwegian2.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Polish.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Portuguese.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Romanian.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Slovak.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Castellano.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Catala.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Galego.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Internacional.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Mexico.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish - Spain.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Spanish.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Swedish.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\Thai.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\turkish.lng - OK
pmesseng.exe » INNO » {app}\West-Flemish.lng - OK

Scan completed at: 05/19/14 13:52:59
Scan time: 12 sec (0:00:12)
Total: files - 1, objects 178
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

POPMESSENGER DOWNLOAD

Support PopMessenger, just copy+paste this html: