Full Nod's RasterStitch report

Scan started at: 04/24/14 00:34:46
RasterStitch351demo.exe - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » setup.data - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » files.info - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.exe - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#ITBITS - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /RasterStitch_eng.hhc - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Interface_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /EditMenu_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Example_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileMenu_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /GettingStarting_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Options_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Overview_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Register_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /StitchMenu_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Support_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewMenu_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /CommandLine_eng.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /mainWindow.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /EditRotateLeft.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /EditRotateRight.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /EditCropTool.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /6_frag.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /EmptyMainWindow.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileOpen1.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileOpen2.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /StitchSetRefPoint1.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /microViewDlg.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /StitchSetRefPoint2.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /mainWindowBeforeStart.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /StitchGo.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /mainWindowAfterStitch.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileNew.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewSplitHorizontal.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewSwap.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileSave1.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /FileSave2.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /MsgRefPoint.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /StitchSetRefPointAuto.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /SettingsGeneral.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /SettingsView.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /SettingsSystem.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewPanView.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewSplitVertical.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewSwapHorizontal.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewZoomZoomIn.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewZoomZoomOut.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewZoomActualSize.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewZoomFitImage.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /ViewSettings.png - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /image1.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /image2.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /Lake1+Lake2.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /stitch.css - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /$OBJINST - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#TOPICS - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#URLTBL - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#URLSTR - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitch.chm » CHM » /#STRINGS - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\SatViewRes_eng.dll - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\AutoStitch.dll - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\license.txt - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\readme.txt - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\register.htm - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\vcomp100.dll - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitchTutorial.exe - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitchTutorial.exe » UPX v13_m8 - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitchTutorial.exe » UPX v13_m8 » AUTOIT » script.au3 - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\RasterStitchTutorial.exe » UPX v13_m8 » AUTOIT » script.bin - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Drawing\SZEBEKA\SZEBEKA_1.gif - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Drawing\SZEBEKA\SZEBEKA_2.gif - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Manual\Bomber\bomber_left.tif - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Manual\Bomber\bomber_right.tif - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Map\Germany\bottomLeft.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Map\Germany\bottomRight.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Map\Germany\topLeft.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Map\Germany\topRight.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Photo\Golden Horn Bay\1.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Photo\Golden Horn Bay\2.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {app}\Example_images\Photo\Golden Horn Bay\3.jpg - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !EventMapping - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !RadioButton - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !TextStyle - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Control - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Feature - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Binary - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !UIText - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !File - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Media - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !_Columns - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Dialog - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !_Tables - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Upgrade - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Property - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !_Validation - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Component - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !Directory - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !_StringPool - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !_StringData - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !ControlEvent - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !CustomAction - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !ControlCondition - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » Binary.NewFldrBtn - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » Binary.UpFldrBtn - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » Binary.DefBannerBitmap - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !ModuleComponents - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !ModuleSignature - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !InstallExecuteSequence - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » _A8462A2F04A7F7496719DA328193FF01 - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » _A8462A2F04A7F7496719DA328193FF01 » CAB » _63CE5D382BA8467F8F67F4B66E7026DD.F6BD06CC863147E1A74785A2413759ED - OK
RasterStitch351demo.exe » INNO » {tmp}\twaindsm.msi » MSI » [5]SummaryInformation - OK

Scan completed at: 04/24/14 00:34:53
Scan time: 7 sec (0:00:07)
Total: files - 1, objects 124
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

RASTERSTITCH DOWNLOAD

Support RasterStitch, just copy+paste this html: