Full Nod's SlimBrowser report

Scan started at: 04/25/14 05:10:15
sbsetup.exe - OK
sbsetup.exe » NSIS » Entries.bin - OK
sbsetup.exe » NSIS » Strings.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » Script.nsi - OK
sbsetup.exe » NSIS » modern-wizard.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » nsDialogs.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » System.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.exe - OK
sbsetup.exe » NSIS » SBRender.exe - OK
sbsetup.exe » NSIS » dlmtd.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » EasyHook32.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#ITBITS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /index.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /indtextb.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /indbul1a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /indbul2a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /indbul3a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /indhorsa.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sbframe.hhc - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /menu.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /options.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /adddressbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /toolbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sysbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /quicksearch.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sitetab.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /restbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /scriptpad.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /adblocker.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /appdata.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /cmd.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /cmdfile.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /cmdline.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /downloadman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /formfiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /hiddensites.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /langman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /PhotoSalon.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /popupkiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /regtype.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sitegroup.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /searchfav.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /hotkeys.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /skin.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /upload-clipboard-image.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /upload.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /alias.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /credits.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opstartup.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opnewwindow.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opphotoproc.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opprivacy.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sitename.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /execscript.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /ophomepage.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /oppopupkiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opdownloadman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opdownloadctrl.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opsecurity.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opfavorites.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opmouse.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /optab.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opaddressbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opconfirmation.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opupdate.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /weather.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /oplocation.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opsearch.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opadvanced.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /opmisc.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /sysbar.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /copy1011.css - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /contents.js - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /$OBJINST - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#TOPICS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#URLTBL - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#URLSTR - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe.chm » CHM » /#STRINGS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#ITBITS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/NameList - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/List - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/SpanInfo - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/ControlData - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Transform/{7FC28940-9D31-11D0-9B27-00A0C91E9C7C}/InstanceData/ResetTable - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#SYSTEM - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » ::DataSpace/Storage/MSCompressed/Content - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /index.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /indtextb.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /indbul1a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /indbul2a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /indbul3a.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /indhorsa.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sbframe.hhc - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /menu.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /options.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /addressbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /toolbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sysbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /quicksearch.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sitetab.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /restbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /scriptpad.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /adblocker.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /appdata.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /cmd.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /cmdfile.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /cmdline.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /downloadman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /formfiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /hiddensites.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /langman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /PhotoSalon.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /popupkiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /regtype.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sitegroup.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /searchfav.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /hotkeys.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /skin.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /upload-clipboard-image.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /upload.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /alias.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opstartup.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opnewwindow.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opphotoproc.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opprivacy.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sitename.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /execscript.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /ophomepage.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /oppopupkiller.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opdownloadman.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opdownloadctrl.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opsecurity.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opfavorites.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opmouse.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /optab.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opaddressbar.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opconfirmation.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opupdate.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /weather.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opsearch.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opadvanced.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /opmisc.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /sysbar.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /copy1011.css - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /contents.js - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#WINDOWS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /$WWKeywordLinks/Property - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /$WWAssociativeLinks/Property - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /$OBJINST - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /$FIftiMain - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#IDXHDR - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#TOPICS - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#URLTBL - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#URLSTR - OK
sbsetup.exe » NSIS » sbframe_cn.chm » CHM » /#STRINGS - OK
sbsetup.exe » NSIS » tips.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » lgpl.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » custom.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » DEFAULT.BCP - OK
sbsetup.exe » NSIS » HTML.BCP - OK
sbsetup.exe » NSIS » JSCRIPT.BCP - OK
sbsetup.exe » NSIS » VBSCRIPT.BCP - OK
sbsetup.exe » NSIS » alias.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Example0Group.sgp - OK
sbsetup.exe » NSIS » 360??.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » 360??.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Google.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Google.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » MenuOrder_Default.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ??.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Answers.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Answers.com.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Google0(custom).qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » MenuOrder_Default.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Shop@Amazon.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Shop@Amazon.com.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Wikipedia.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Wikipedia.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » YouTube.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » YouTube.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » eBay.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » eBay.com.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Brothersoft.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Brothersoft.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Download.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Download.com.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Softpedia.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Softpedia.qseg - OK
sbsetup.exe » NSIS » quickdialsites_cn.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » quickdialsites_us.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » 360buy.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » amazon.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » baidu.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » cnn.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » dangdang.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » ebay.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » facebook.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » gmail.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » hulu.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » kaixin001.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » msn.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » netease.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » newegg.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » pandora.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » qq.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » renren.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » sina.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » sohu.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » taobao.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » twitter.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » weibo.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » yahoo.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » youku.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » youtube.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Balloon0Message.wav - OK
sbsetup.exe » NSIS » GenericPhotoMasks.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » RotatablePhotoFrames.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » adblocker0filter0lists.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » adbrules.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » beep_popup.wav - OK
sbsetup.exe » NSIS » ffpatterns.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » ie10compat.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » ie11compat.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » ie11compat_sbr.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » ie8compat.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » ie9compat.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » name.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » pickedskins.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » wwoConditionCodes.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » 360buy.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » amazon.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » baidu.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » cnn.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » dangdang.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ebay.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » ebay_round.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » facebook.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » flashpeak.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » gmail.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » hulu.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » kaixin001.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » msn.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » netease.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » newegg.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » pandora.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » qq.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » renren.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » sina.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » softpedia.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » sohu.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » taobao.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » twitter.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » weibo.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » yahoo.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » youku.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » TargetLang.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » addfav.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » blocked.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » blocked.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » close.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » common.css - OK
sbsetup.exe » NSIS » crashrestore.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » dlcomplete.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » dlfail.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » dmcomplete.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » dmfail.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » quickconfig.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » splash.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » splash.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » star.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » url.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » weather_forecast.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » newtab.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » customize.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » google.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » loading.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » more.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » newtab.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » newtab_def.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » preview.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » reload.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » reload_def.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » remove.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » remove_def.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » search.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » searchbox_bg.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » searchbox_left.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » searchbox_right.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » searchbox_right67.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » settings.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » settings_def.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » spacer.gif - OK
sbsetup.exe » NSIS » 0_snap.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » blank.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » Thumbs.db - OK
sbsetup.exe » NSIS » atlg.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » barback.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » close.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » downloadvideo.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » loading.ani - OK
sbsetup.exe » NSIS » max.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » min.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » mnit.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » qseg.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » sgp.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » sitegroup.jpg - OK
sbsetup.exe » NSIS » weather.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » webform.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » webform_locked.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Thumbs.db - OK
sbsetup.exe » NSIS » barback.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » bottom.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » bottomleft.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » bottomright.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » close.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » expbarback.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » left.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » leftbottom.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » lefttop.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » max.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » min.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » right.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » righttop.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » skin.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » statusbarback.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » sys.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » top.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » topleft.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » topright.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » Countries.csv - OK
sbsetup.exe » NSIS » biufblock.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » license.txt - OK
sbsetup.exe » NSIS » usa_states.csv - OK
sbsetup.exe » NSIS » ApplyCSSFilterRules.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » AutoClickLink.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » DeHighlight.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » DetectClsID.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ExtractActiveFormData.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ExtractAdSource.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ExtractAllLinks.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ExtractAutoLoginData.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ExtractSearchEngine.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » Facebook.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » FillForm.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » FillFormField.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » FillFromIdentity.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » FillPassword.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » FindNextKeyword.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetActiveDoc.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetDocumentBase.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetDocumentMode.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetFlashURL.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetSelectedText.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » GetShortcutIconUrl.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » Highlight.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » PostExtractSE.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » SaveForm.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ScriptFilter.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » SelectAdComponent.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » ShowDeals.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » SubmitForm.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » Twitter.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » UpdateTranslation.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » VirusTotalSubmit.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » WebPageTranslation.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » YoutubeVideo.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » getLinksByExt.jsc - OK
sbsetup.exe » NSIS » cart.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » dollar.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » favo.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » help.htm - OK
sbsetup.exe » NSIS » img16.bmp - OK
sbsetup.exe » NSIS » officedepot.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » review.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » rover.ebay.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » search.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » shop.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » shop1.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » staples.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » toolbar.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.bestbuy.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.buy.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.consumersearch.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.coupons.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.dealsea.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.dealslist.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.ebates.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.fatwallet.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.officemax.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.pricegrabber.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » www.techbargain.com.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » Book.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » logo.png - OK
sbsetup.exe » NSIS » paypal.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » search.ico - OK
sbsetup.exe » NSIS » toolbar.xml - OK
sbsetup.exe » NSIS » Afrikaans.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Arabic.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Bosnian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Bulgarian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Catalan.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Chinese0(Simplified).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Chinese0(Traditional).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Czech.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Danish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Dutch.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » English0(UK).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » English0(US).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Estonian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Farsi.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Finnish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » French0(France).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Galego.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » German0(Austria).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » German0(Germany).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Greek.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Hebrew.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Hindi.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Hungarian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Indonesian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Italian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Japanese.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Korean.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Lithuanian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Macedonian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Malay.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Norwegian0(Bokmal).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Norwegian0(Nynorsk).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Polish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Portuguese0(Brazil).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Portuguese0(Portugal).ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Romanian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Russian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Serbian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Slovak.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Slovenian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Spanish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Swedish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Turkish.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Ukrainian.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » Welsh.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » comment.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » template.ini - OK
sbsetup.exe » NSIS » NSISdl.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » UserInfo.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » NSISUtils.dll - OK
sbsetup.exe » NSIS » LangDLL.dll - OK

Scan completed at: 04/25/14 05:10:21
Scan time: 6 sec (0:00:06)
Total: files - 1, objects 465
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SLIMBROWSER DOWNLOAD

Support SlimBrowser, just copy+paste this html: