Full Nod's Space General - World War IV report

Scan started at: 04/22/14 04:31:57
spacegen1a.exe - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_1_options.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_2_11436.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_3_1143F.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_4_variantSettings.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_5_variantRegistry.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » setupData_6_variantFiles.dat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Uninstal.exe - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NAUS.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NBNX.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NBRI.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NCAN.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NGER.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NITA.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NJAP.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NNEZ.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NSAM.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NSCA.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NSSR.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\ime\F30_NUSA.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\LEVEL.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\rank\1rank.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\Scen\SCENARIO.FLS - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\Scen\scOBJ.OBJ - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\sk1.obj - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\sk2.obj - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\sk3.obj - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\sk5.OBJ - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\TAKT.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A100_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A101_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A10_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A110_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A112_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A120_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A121_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A130_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A131_OST.TXT - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A140_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A150_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A160_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A170_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A171_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A175_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A180_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A190_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A200_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A20_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A210_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A212_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A30_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A31_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A40_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A50_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A60_OST.TXT - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A70_OST.TXT - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A71_OST.TXT - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A80_OST.TXT - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A81_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » Baze\zem\A90_OST.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bin\aut\spacegen.bat - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\0.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\AntiStealth.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\BMpom1.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\BRUSH2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\dol10.JPG - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\0.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\1.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\3.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\aSSintro.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\avio.JPG - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\axis.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\axis0.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\axisR.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\galaxy.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\GameHelp.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\GUBICI.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\HelpBuy.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\HQ.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\LOGO.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\LUKA.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\LUKApc.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\MALIBROD.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\maska.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\maska2.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\menuflags.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\order.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\PORUKA.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\skup.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssbluecorner.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\sscorner.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\sscorner.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\SSintro.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssLEVEL.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\SSmen1.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\SSmeni.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\SSmeni.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssMoon.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\SSorange.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\sssaturn.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssStation.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssTech.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssZNAK.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\ssZNAK2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MENI\victory.JPG - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\mr_bum.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MR_CIN.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MR_COSAK.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\mr_med.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\mr_med50.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\mr_Mzas.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MR_SARA.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\MR_SIM.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\mr_steta.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\spacew.ico - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\spacewar.BMP - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ss0.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssbrush1.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\SSBRUSH2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJ.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJ2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJ2pc.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJ3.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJ3pc.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_OBJpc.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_ozn.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_ozn2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_oznPC.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_POZ.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_POZ256.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMR_tech.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMr_zem1.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\ssMr_zem2.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » bmp\zastave.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\10ssbumSU.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\1click.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\20ssbumGB.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\25ssBumFR.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\40ssBumDe.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\50ssBumCR.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\56ssBumCH.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\60ssBumBB.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\70ssBumMM.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\80ssBumFT.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\85ssBumIN.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\90ssBumAR.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\95ssBumAH.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\BUM_de.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\Explosion.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\POTOP.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovBB.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovBBold.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovCR.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovDE.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovEX.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovFR.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovFT.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovGB.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovMM.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovMMold.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » eff\ssMovSU.wav - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\credit.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\damage.GIF - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\DAMAGE.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\GGcards.GIF - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\GGshareit.gif - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\GGVeriSign.GIF - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\group1.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\group2.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\help.htm - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\LOGOcrni.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\map.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\move1.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\malibrod23.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pacwar.htm - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\ajap.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\bab.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\bas.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BAZ.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BRODcol.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\brodic.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\brodicPL.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BSB.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BSS.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BSZ.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\BUM.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\crniAC.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\crniBO.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\crniCR.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\grb.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\madm100.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\malibrod2.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\malibrod23.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\malibrod24.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mbfl.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mcin.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mcwc.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mDecl.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\medalje.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\memh.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mhawaii.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mhms.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mhq.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mjap.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mlet.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mmeni.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mstr.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mtuvalu.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\mucit.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\musm.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\PacWar.ico - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\pozZUT.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\pw10.gif - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\pw100.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\s325.gif - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\skalp.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\SLSbeli.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\zmGB.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\zmGER.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\zmJAP.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\zmUSA.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\pacwar\pic\znakBLU.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\range.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\register.htm - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\report.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\share5.gif - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\slBF1.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\slPW1.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\slSG1.gif - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\ssEAGLEcr.bmp - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\ssEAGLEcr.JPG - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\ssZNAK.JPG - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\star4.jpeg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\unit.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\WINDOW.jpg - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » help\wwwSpGen.htm - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » license\SGlicense.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » license\SGreadme.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » license\SGvendor.txt - OK
spacegen1a.exe » CLICKTEAM » SpaceWars.exe - OK

Scan completed at: 04/22/14 04:32:00
Scan time: 3 sec (0:00:03)
Total: files - 1, objects 240
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

SPACE GENERAL - WORLD WAR IV DOWNLOAD

Support Space General - World War IV, just copy+paste this html: