Full DR.Web's TERMINAL Tetris report

terminaltetris.exe - archive BINARYRES
>terminaltetris.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>terminaltetris.exe\data002\Script0.bin - OK
>>terminaltetris.exe\data002\Script1.bin - OK
>>terminaltetris.exe\data002\Script2.bin - OK
>>terminaltetris.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>terminaltetris.exe\data002\0.object - OK
>>terminaltetris.exe\data002\1.object - OK
>>terminaltetris.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\CONFIG.INI - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\Homepage.url - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\License.txt - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\nagscreen.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\nagscreen.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\README.HTM - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\REGISTER.URL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\RUNNER.EXE - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\RUNNER.EXE_old - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\ts.ico - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\D3DX8ab.dll - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\debug.txt - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\FantasyTetromino.exe - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\highscores.dat - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\README.HTM - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\result.txt - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\figimages\IMAGES.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\Fonts\FONT1.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\Fonts\FONT2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\Fonts\FONT3.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\Fonts\FONT4.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\Fonts\LETTERS.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\BOX1.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\BOX2.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\BOX3.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\BRICK.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\FRAME.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Data\MODELS\FRAME2.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME1.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME10.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME11.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME12.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME2.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME3.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME4.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME5.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME6.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME7.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME8.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Music\THEME9.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\excellent.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\fantastic.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\figurefall.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\GAMEOVER.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\GOODJOB.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\GREAT.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\leveldone.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\LINEADD.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\LINEDEL.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\linedellow.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\menuchange.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\menuenter.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\MENUMOVE.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\NEWGAME.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\PERFECT.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\SMASHING.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\spectacular.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\WARNING.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\WELLDONE.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Sounds\youaregood.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\abortgame.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\background.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\background.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\BKGRGAME.JPG - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame2.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame2.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame3.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame3.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame4.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\bkgrgame4.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\CCW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\CW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\EFFECT.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\EFFECT2.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\EFFECT3.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\EFFECT4.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\EXIT.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\GAMEOVER.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\HELP.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\HIGH.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\highscores.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\LOW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\MEDIUM.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\MUSIC.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\NEWGAME.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\OPTIONS.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\PAUSE.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\QUALITY.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\RETURN.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\RETURN2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\ROTATION.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\SOUND.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\STRIPE.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\TETROMINO1.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\TETROMINO2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\TETROMINO3.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\FantasyTetromino\Textures\TETROMINO4.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\D3DX8ab.dll - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\debug.txt - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\highscores.dat - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\README.HTM - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\RESULT.TXT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\TetrominoXP.exe - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\figimages\IMAGES.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\Fonts\FONT1.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\Fonts\FONT2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\Fonts\FONT3.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\Fonts\FONT4.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\Fonts\LETTERS.DAT - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\BOX1.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\BOX2.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\BOX3.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\BRICK.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\FRAME.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Data\MODELS\FRAME2.MDL - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME1.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME10.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME11.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME12.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME2.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME3.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME4.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME5.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME6.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME7.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME8.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Music\THEME9.MID - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\excellent.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\fantastic.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\figurefall.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\GAMEOVER.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\GOODJOB.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\GREAT.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\leveldone.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\LINEADD.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\LINEDEL.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\linedellow.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\menuchange.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\menuenter.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\MENUMOVE.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\NEWGAME.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\PERFECT.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\SMASHING.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\spectacular.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\WARNING.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\WELLDONE.WAV - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Sounds\youaregood.wav - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\abortgame.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\background.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\background.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\BKGRGAME.JPG - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame2.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame2.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame3.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame3.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame4.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\bkgrgame4.jpg - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\CCW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\CW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\EFFECT.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\EFFECT2.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\EFFECT3.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\EFFECT4.TGA - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\EXIT.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\GAMEOVER.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\HELP.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\HIGH.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\highscores.bmp - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\LOW.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\MEDIUM.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\MUSIC.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\NAME.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\NEWGAME.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\OPTIONS.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\PAUSE.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\QUALITY.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\RETURN.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\RETURN2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\ROTATION.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\SOUND.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\STRIPE.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\TETROMINO1.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\TETROMINO2.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\TETROMINO3.BMP - OK
>>terminaltetris.exe\data002\{app}\TetrominoXP\Textures\TETROMINO4.BMP - OK
>terminaltetris.exe\data002 - OK
terminaltetris.exe - OK
Scan report for "terminaltetris.exe":
Scanned: 198/197 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:16
Riskware: 0/0 Scan speed: 3663 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 4:46:34


Back to the main report

Put a free download button on your own website

TERMINAL TETRIS DOWNLOAD

Support TERMINAL Tetris, just copy+paste this html: