Full DR.Web's TurboCASH report

tcashsetup.exe - archive INNO SETUP
>tcashsetup.exe\Script0.bin - OK
>tcashsetup.exe\Script1.bin - OK
>tcashsetup.exe\Script2.bin - archive BINARYRES
>>tcashsetup.exe\Script2.bin\data001 - OK
>tcashsetup.exe\Script2.bin - OK
>tcashsetup.exe\Install_Script.iss - OK
>tcashsetup.exe\0.object - OK
>tcashsetup.exe\1.object - OK
>tcashsetup.exe\2.object - OK
>tcashsetup.exe\Embedded_Setup.exe - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Tcash3.exe - OK
>tcashsetup.exe\{app}\American.Db - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Books.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Books.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Eng.Db - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Enghelp.chm - archive CHM
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/BatTypes.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/BOM.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/BOM.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/BOM.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Contact.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Contact.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Contacts.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Creditor.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Creditor.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Creditor.VAL - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Currency.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Currency.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Dbdwork.ini - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Debtor.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Debtor.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Debtor.VAL - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DnlBanks.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.XG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.XG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.XG3 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.XG4 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.YG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.YG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.YG3 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocHead.YG4 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/DocLine.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/EmpMas.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/EmpSource.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Events.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/FlowTmp.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Global.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Groups.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Groups.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Groups.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Groups.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/JobProject.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/KeysCont.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/LabSpecs.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/LabSpecs.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Locations.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ManufacD.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ManufacH.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/message.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/message.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/OILinks.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/OpReport.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/PayCon.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/PayTrans.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Periods.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Periods.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Printers.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Profiles.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReconBank.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/RepCells.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/RepCols.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/RepHead.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/RepHead.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/RepLine.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReportOp.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReptBat.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReptBat.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReptDocs.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/ReptDocs.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Resources.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.XG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.XG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.XG3 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.YG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.YG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Stock.YG3 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/StockPub.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/StockPub.MB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/StockPub.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/StockTrn.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/StockTrn.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/SysParams.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/SysVars.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/SysVars.MB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/TaskAction.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Tasks.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Tasks.MB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Tax.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Tax.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Tax.VAL - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Temp_1.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Temp1.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/TmpAgeAn.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Totals.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.XG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.XG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.YG1 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Transact.YG2 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Type.db - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Type.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Type.XG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Type.YG0 - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Unit.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/Unit.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/User.DB - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/User.PX - OK
>>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe\TCASH3~1/OZDEMO/User.VAL - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\OZDEMO01.exe - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\PayCon.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\PayTrans.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Periods.db - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Periods.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Printers.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Profiles.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReconBank.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\RepCells.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\RepCols.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\RepHead.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\RepHead.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\RepLine.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReportOp.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReptBat.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReptBat.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReptDocs.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\ReptDocs.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Resources.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.XG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.XG1 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.XG2 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.XG3 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.YG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.YG1 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.YG2 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Stock.YG3 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\StockPub.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\StockPub.MB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\StockPub.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\StockTrn.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\StockTrn.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\SysParams.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\SysVars.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\SysVars.MB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TaskAction.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Tasks.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Tasks.MB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Tax.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Tax.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Tax.VAL - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Temp1.db - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Temp_1.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TmpAgeAn.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Totals.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.XG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.XG1 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.XG2 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.YG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.YG1 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\TransAct.YG2 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Type.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Type.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Type.XG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Type.YG0 - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Unit.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\Unit.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\User.DB - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\User.PX - OK
>tcashsetup.exe\{app}\Demo\User.VAL - OK
>tcashsetup.exe\{tmp}\MiniReg.exe - OK
>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll packed by ZLIB
>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll - archive BINARYRES
>>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll\data001 - OK
>>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll\data002 - OK
>>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll\data003 - OK
>>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll\data004 - OK
>>tcashsetup.exe\{tmp}\BDEInst.dll - OK
tcashsetup.exe - OK
Scan report for "tcashsetup.exe":
Scanned: 2160/2159 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:01:48
Riskware: 0/0 Scan speed: 1254 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 15:16:02


Back to the main report

Put a free download button on your own website

TURBOCASH DOWNLOAD

Support TurboCASH, just copy+paste this html: