Full DR.Web's Virtual Camera report

vc_setup_085.rar - archive RAR
>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe - archive NSIS
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\script.bin - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\Settings - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\___\StartMenu.dll - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\___\ioSpecial.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\___\modern-wizard.bmp - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VCamera.exe - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\License.rtf - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm - archive CHM
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#IDXHDR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#ITBITS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#STRINGS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#SYSTEM - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#TOPICS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#URLSTR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#URLTBL - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\#WINDOWS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$FIftiMain - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$OBJINST - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\About.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\checkdriver.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\download.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\faq.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\Feature.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\featurelimitations.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\help.css - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\howto.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/buynow.gif - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/fileopen.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/fileplay.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/playmovie.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/programinterface.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/setup/add hardware wizard98 3.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/setup/addhardware.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/setup/devmgmt after.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/setup/NotPassedLogoTesting.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/toolbar seq.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/toolbar time.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/toolbar.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\images/top.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\InstallDriverOn98.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\interface.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\LicenseAgreement.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\manuallyinstall.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\menubar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\order.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\playmovie.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\playpicturesequence.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\previewpane.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\sequencebar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\setup.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\showpicture.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\statusbar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\supportformat.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\switchtorealcamera.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\toolbar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\Troubleshooting.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\VirtualCamera.hhc - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\VirtualCamera.hhk - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\WelcomeToVirtualCamera.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\WhatsNew.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm\workspace.htm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera.chm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm - archive CHM
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#IDXHDR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#ITBITS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#STRINGS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#SYSTEM - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#TOPICS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#URLSTR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#URLTBL - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\#WINDOWS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$FIftiMain - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$OBJINST - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\About.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\checkdriver.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\download.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\faq.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\Feature.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\featurelimitations.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\help.css - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\howto.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/buynow.gif - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/fileopen.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/fileplay.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/playmovie.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/programinterface.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/setup/add hardware wizard98 3.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/setup/addhardware.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/setup/devmgmt after.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/setup/NotPassedLogoTesting.JPG - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/toolbar seq.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/toolbar time.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\images/toolbar.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\InstallDriverOn98.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\interface.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\LicenseAgreement.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\manuallyinstall.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\menubar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\order.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\playmovie.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\playpicturesequence.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\previewpane.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\sequencebar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\setup.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\showpicture.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\statusbar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\supportformat.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\switchtorealcamera.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\toolbar.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\Troubleshooting.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\VirtualCamera.hhc - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\VirtualCamera.hhk - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\WelcomeToVirtualCamera.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\WhatsNew.htm - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm\workspace.htm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCamera1034.chm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VCamSrv.exe - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\readme.txt - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\FILE_ID.DIZ - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\RealMediaSplitter.ax packed by UPX
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\RealMediaSplitter.ax - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\enu.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\esp.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\chs.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\cht.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\nld.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\fra.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\trk.ini - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\___\nsisos.dll - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\vcsetup.exe - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCam.inf - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCam.sys packed by FLY-CODE
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\VirtualCam.sys - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm - archive CHM
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#IDXHDR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#ITBITS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#STRINGS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#SYSTEM - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#TOPICS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#URLSTR - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#URLTBL - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\#WINDOWS - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$FIftiMain - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$OBJINST - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\help.css - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\images/setup/add hardware wizard98 3.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\images/setup/add hardware wizard98 4.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\images/setup/add hardware wizard98 5.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\images/setup/add hardware wizard98 7.jpg - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\InstallDriverOn98.hhc - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\InstallDriverOn98.hhk - OK
>>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm\InstallDriverOn98.htm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\InstallDriverOn98.chm - OK
>>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe\CINSTALL.EXE - OK
>vc_setup_085.rar\vc_setup_085.exe - OK
vc_setup_085.rar - OK
Scan report for "vc_setup_085.rar":
Scanned: 166/165 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:12
Riskware: 0/0 Scan speed: 467 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 6:23:11


Back to the main report

Put a free download button on your own website

VIRTUAL CAMERA DOWNLOAD

Support Virtual Camera, just copy+paste this html: