Full DR.Web's WinFR Folders report

setupwinfrf.exe - archive BINARYRES
>setupwinfrf.exe\data002 - archive INNO SETUP
>>setupwinfrf.exe\data002\Script0.bin - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\Script1.bin - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\Install_Script.iss - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\0.object - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\Embedded_Setup.exe - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRF.exe packed by UPX
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRF.exe - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\renamed.twp - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\settings.twp - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\update.twp - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\lngeng.lng - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\license.txt - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm - archive CHM
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#IDXHDR - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#ITBITS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#IVB - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#STRINGS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#SYSTEM - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#TOPICS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#URLSTR - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#URLTBL - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\#WINDOWS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$FIftiMain - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$OBJINST - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Content1.hhc - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Index.hhk - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ef_delete.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ef_fileattributes.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ef_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/faq.htm - archive HTML
>>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/faq.htm\JavaScript.0 - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/faq.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_assistant.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_einleitung.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_firststeps.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_funktionen.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_installation.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/intro_shortcuts.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/mi_contact.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/mi_legal.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/mi_license.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/mi_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/mi_prhist.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_autoupdate.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_changes.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_commandline.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_copy_move.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_createsubfolders.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_datetimeformat.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_filelist.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_fileproperties.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_multilng.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_open.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_options.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_preview.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_selpos.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/of_undo.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ot_datetimeformats.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ot_functions.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/ot_tags.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/add.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/arrow_down.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/arrow_left.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/arrow_right.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/arrow_up.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_datetime.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_fileext.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_insert.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_move.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_namestructure.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_num.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_open.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_presuf.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_properties.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_recordscript.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_renum.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_replace.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_runscript1.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_runscript2.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_stopscript.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_trim.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/btn_ulcase.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/del.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/editman.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/pics/selpos.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/popup_texts.js - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_csv.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_datetime.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_fileext.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_insert.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_move.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_namestructure.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_numbering.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_presuf.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_renumbering.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_replace.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_trim.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_ulcase.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/rn_wirkber.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/sc_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm\Seiten/zstyles.css - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFeng.chm - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\structures.twp - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\lngger.lng - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\lizenz.txt - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm - archive CHM
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#IDXHDR - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#ITBITS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#IVB - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#STRINGS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#SYSTEM - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#TOPICS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#URLSTR - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#URLTBL - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\#WINDOWS - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$FIftiMain - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$OBJINST - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$WWAssociativeLinks/Property - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$WWKeywordLinks/BTree - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$WWKeywordLinks/Data - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$WWKeywordLinks/Map - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\$WWKeywordLinks/Property - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Content1.hhc - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Index.hhk - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ef_delete.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ef_fileattributes.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ef_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/faq.htm - archive HTML
>>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/faq.htm\JavaScript.0 - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/faq.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_assistant.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_einleitung.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_firststeps.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_funktionen.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_installation.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/intro_shortcuts.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/mi_contact.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/mi_legal.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/mi_license.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/mi_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/mi_prhist.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_autoupdate.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_changes.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_commandline.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_copy_move.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_createsubfolders.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_datetimeformat.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_filelist.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_fileproperties.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_multilng.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_open.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_options.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_preview.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_selpos.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/of_undo.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ot_datetimeformats.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ot_functions.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/ot_tags.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/add.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/arrow_down.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/arrow_left.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/arrow_right.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/arrow_up.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_datetime.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_fileext.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_insert.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_move.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_namestructure.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_num.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_open.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_options.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_presuf.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_properties.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_recordscript.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_renum.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_replace.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_runscript1.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_runscript2.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_stopscript.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_trim.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/btn_ulcase.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/del.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/editman.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/pics/selpos.gif - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/popup_texts.js - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_csv.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_datetime.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_fileext.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_insert.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_move.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_namestructure.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_numbering.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_presuf.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_renumbering.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_replace.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_trim.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_ulcase.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/rn_wirkber.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/sc_main.htm - OK
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm\Seiten/zstyles.css - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\WinFRFger.chm - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\structures.twp - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\TW-AutoUpdate.exe packed by UPX
>>>setupwinfrf.exe\data002\{app}\TW-AutoUpdate.exe - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\stdole2.tlb - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\msvbvm60.dll - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\oleaut32.dll - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\olepro32.dll - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\asycfilt.dll - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\comcat.dll - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\VB6DE.DLL - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\MSCMCDE.DLL - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\MSCOMCTL.OCX - OK
>>setupwinfrf.exe\data002\{sys}\scrrun.dll - OK
>setupwinfrf.exe\data002 - OK
setupwinfrf.exe - OK
Scan report for "setupwinfrf.exe":
Scanned: 219/218 Cured: 0
Infected found: 0/0 Deleted: 0
Modifications: 0/0 Renamed: 0
Suspicious: 0/0 Moved: 0
Adware: 0/0 Ignored: 0
Dialers: 0/0
Jokes: 0/0 Scan time: 0:00:14
Riskware: 0/0 Scan speed: 770 Kb/s
Hacktools: 0/0 Scan ended: 11:11:13


Back to the main report

Put a free download button on your own website

WINFR FOLDERS DOWNLOAD

Support WinFR Folders, just copy+paste this html: