Full AVP's WizAdvisor Professional Advisor report

Objects to scan:
"wademo30.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
wademo30.exe archive NSIS
Scan_Objects$1134927 running 50%
wademo30.exe//data0001 - OK
wademo30.exe//$PLUGINSDIR\InstallOptions.dll - OK
wademo30.exe//$PLUGINSDIR\ioSpecial.ini - OK
wademo30.exe//$PLUGINSDIR\modern-wizard.bmp - OK
wademo30.exe//autorun.inf - OK
wademo30.exe//columns_priv.frm - OK
wademo30.exe//columns_priv.MYI - OK
wademo30.exe//db.frm - OK
wademo30.exe//db.myd - OK
wademo30.exe//db.myi - OK
wademo30.exe//func.frm - OK
wademo30.exe//func.myi - OK
wademo30.exe//help_category.frm - OK
wademo30.exe//help_category.MYD - OK
wademo30.exe//help_category.MYI - OK
wademo30.exe//help_keyword.frm - OK
wademo30.exe//help_keyword.MYD - OK
wademo30.exe//help_keyword.MYI - OK
wademo30.exe//help_relation.frm - OK
wademo30.exe//help_relation.MYD - OK
wademo30.exe//help_relation.MYI - OK
wademo30.exe//help_topic.frm - OK
wademo30.exe//help_topic.MYD - OK
wademo30.exe//help_topic.MYI - OK
wademo30.exe//host.frm - OK
wademo30.exe//host.myi - OK
wademo30.exe//tables_priv.frm - OK
wademo30.exe//tables_priv.MYI - OK
wademo30.exe//time_zone.frm - OK
wademo30.exe//time_zone.MYI - OK
wademo30.exe//time_zone_leap_second.frm - OK
wademo30.exe//time_zone_leap_second.MYI - OK
wademo30.exe//time_zone_name.frm - OK
wademo30.exe//time_zone_name.MYI - OK
wademo30.exe//time_zone_transition.frm - OK
wademo30.exe//time_zone_transition.MYI - OK
wademo30.exe//time_zone_transition_type.frm - OK
wademo30.exe//time_zone_transition_type.MYI - OK
wademo30.exe//user.frm - OK
wademo30.exe//user.myd - OK
wademo30.exe//user.myi - OK
wademo30.exe//items.frm - OK
wademo30.exe//items.myd - OK
wademo30.exe//items.myi - OK
wademo30.exe//sqlitedb.db - OK
wademo30.exe//answer_ans.frm - OK
wademo30.exe//answer_ans.MYD - OK
wademo30.exe//answer_ans.MYI - OK
wademo30.exe//bkl_lock_lck.frm - OK
wademo30.exe//bkl_lock_lck.MYD - OK
wademo30.exe//bkl_lock_lck.MYI - OK
wademo30.exe//brokenlink_bkl.frm - OK
wademo30.exe//brokenlink_bkl.MYD - OK
wademo30.exe//brokenlink_bkl.MYI - OK
wademo30.exe//ciftocnt_ctc.frm - OK
wademo30.exe//ciftocnt_ctc.MYD - OK
wademo30.exe//ciftocnt_ctc.MYI - OK
wademo30.exe//cntinf_cif.frm - OK
wademo30.exe//cntinf_cif.MYD - OK
wademo30.exe//cntinf_cif.MYI - OK
wademo30.exe//cntprop_cpr.frm - OK
wademo30.exe//cntprop_cpr.MYD - OK
wademo30.exe//cntprop_cpr.MYI - OK
wademo30.exe//country_cnt.frm - OK
wademo30.exe//country_cnt.MYD - OK
wademo30.exe//country_cnt.MYI - OK
wademo30.exe//db.opt - OK
wademo30.exe//displayoptions_dso.frm - OK
wademo30.exe//displayoptions_dso.MYD - OK
wademo30.exe//displayoptions_dso.MYI - OK
wademo30.exe//fcategory_fct.frm - OK
wademo30.exe//fcategory_fct.MYD - OK
wademo30.exe//fcategory_fct.MYI - OK
wademo30.exe//features_fea.frm - OK
wademo30.exe//features_fea.MYD - OK
wademo30.exe//features_fea.MYI - OK
wademo30.exe//fvalue_fva.frm - OK
wademo30.exe//fvalue_fva.MYD - OK
wademo30.exe//fvalue_fva.MYI - OK
wademo30.exe//groups_grp.frm - OK
wademo30.exe//groups_grp.MYD - OK
wademo30.exe//groups_grp.MYI - OK
wademo30.exe//language_lng.frm - OK
wademo30.exe//language_lng.MYD - OK
wademo30.exe//language_lng.MYI - OK
wademo30.exe//lintolng_ltl.frm - OK
wademo30.exe//lintolng_ltl.MYD - OK
wademo30.exe//lintolng_ltl.MYI - OK
wademo30.exe//lnginf_lif.frm - OK
wademo30.exe//lnginf_lif.MYD - OK
wademo30.exe//lnginf_lif.MYI - OK
wademo30.exe//lngprop_lpr.frm - OK
wademo30.exe//lngprop_lpr.MYD - OK
wademo30.exe//lngprop_lpr.MYI - OK
wademo30.exe//menu_mnu.frm - OK
wademo30.exe//menu_mnu.MYD - OK
wademo30.exe//menu_mnu.MYI - OK
wademo30.exe//numscaleanswers_nsa.frm - OK
wademo30.exe//numscaleanswers_nsa.MYD - OK
wademo30.exe//numscaleanswers_nsa.MYI - OK
wademo30.exe//printer_prn.frm - OK
wademo30.exe//printer_prn.MYD - OK
wademo30.exe//printer_prn.MYI - OK
wademo30.exe//prnfeat_ptf.frm - OK
wademo30.exe//prnfeat_ptf.MYD - OK
wademo30.exe//prnfeat_ptf.MYI - OK
wademo30.exe//prntoans_pta.frm - OK
wademo30.exe//prntoans_pta.MYD - OK
wademo30.exe//prntoans_pta.MYI - OK
wademo30.exe//question_que.frm - OK
wademo30.exe//question_que.MYD - OK
wademo30.exe//question_que.MYI - OK
wademo30.exe//section_sec.frm - OK
wademo30.exe//section_sec.MYD - OK
wademo30.exe//section_sec.MYI - OK
wademo30.exe//sesprodans_spa.frm - OK
wademo30.exe//sesprodans_spa.MYD - OK
wademo30.exe//sesprodans_spa.MYI - OK
wademo30.exe//sfeature_sfe.frm - OK
wademo30.exe//sfeature_sfe.MYD - OK
wademo30.exe//sfeature_sfe.MYI - OK
wademo30.exe//shopid_shi.frm - OK
wademo30.exe//shopid_shi.MYD - OK
wademo30.exe//shopid_shi.MYI - OK
wademo30.exe//shoplink_ln1.frm - OK
wademo30.exe//shoplink_ln1.MYD - OK
wademo30.exe//shoplink_ln1.MYI - OK
wademo30.exe//shoplink_ln2.frm - OK
wademo30.exe//shoplink_ln2.MYD - OK
wademo30.exe//shoplink_ln2.MYI - OK
wademo30.exe//shopother_oth.frm - OK
wademo30.exe//shopother_oth.MYD - OK
wademo30.exe//shopother_oth.MYI - OK
wademo30.exe//statans_sta.frm - OK
wademo30.exe//statans_sta.MYD - OK
wademo30.exe//statans_sta.MYI - OK
wademo30.exe//statfeatures_stf.frm - OK
wademo30.exe//statfeatures_stf.MYD - OK
wademo30.exe//statfeatures_stf.MYI - OK
wademo30.exe//statprodhits_sph.frm - OK
wademo30.exe//statprodhits_sph.MYI - OK
wademo30.exe//statprod_stp.frm - OK
wademo30.exe//statprod_stp.MYD - OK
wademo30.exe//statprod_stp.MYI - OK
wademo30.exe//suppfeat_suf.frm - OK
wademo30.exe//suppfeat_suf.MYD - OK
wademo30.exe//suppfeat_suf.MYI - OK
wademo30.exe//user_usr.frm - OK
wademo30.exe//user_usr.MYD - OK
wademo30.exe//user_usr.MYI - OK
wademo30.exe//psapi.dll - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//insertproperty.php - OK
wademo30.exe//update.php - OK
wademo30.exe//edit_header.php - OK
wademo30.exe//detail.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//detail.php - OK
wademo30.exe//edit2.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//edit2.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//edit2.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//indexsfp.php - OK
wademo30.exe//cursor.js - OK
wademo30.exe//functions.inc.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//index1.php - OK
wademo30.exe//indexa.php - OK
wademo30.exe//indexpd.php - OK
wademo30.exe//indexrma.php - OK
wademo30.exe//indexsfp.php - OK
wademo30.exe//indexshop.php - OK
wademo30.exe//indexuid.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//insertproperty.php - OK
wademo30.exe//update.php - OK
wademo30.exe//login.php - OK
wademo30.exe//logout.php - OK
wademo30.exe//edit2.php - OK
wademo30.exe//editphoto2.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//index_breadcrumbs.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//table.php - OK
wademo30.exe//edit.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//detail.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//menu.php - OK
wademo30.exe//navigation_link.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//edit2.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//exportfeatures.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//datasheets.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//list_printers.php - OK
wademo30.exe//price_order.php - OK
wademo30.exe//update.php - OK
wademo30.exe//upsell.php - OK
wademo30.exe//list_product_upsell.php - OK
wademo30.exe//scores.php - OK
wademo30.exe//update.php - OK
wademo30.exe//answers.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//insert.php - OK
wademo30.exe//edit.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//update.php - OK
wademo30.exe//update_answers.php - OK
wademo30.exe//export.php - OK
wademo30.exe//exportimport.php - OK
wademo30.exe//export_old.php - OK
wademo30.exe//import.php - OK
wademo30.exe//import_old.php - OK
wademo30.exe//index.php - OK
wademo30.exe//index2.php - OK
wademo30.exe//index2_h.php - OK
wademo30.exe//index_h.php - OK
wademo30.exe//form.php - OK
wademo30.exe//form2.php - OK
wademo30.exe//form3.php - OK
wademo30.exe//form4.php - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_4.1.dll - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_4.2.dll - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_4.3.dll - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_4.4.dll - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_5.0.dll - OK
wademo30.exe//ioncube_loader_win_5.1.dll - OK
wademo30.exe//LICENSE.txt - OK
wademo30.exe//README.txt - OK
wademo30.exe//php_gd2.dll - OK
wademo30.exe//php_mssql.dll - OK
wademo30.exe//php_mysql.dll - OK
wademo30.exe//php_mysqli.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_firebird.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_informix.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_mssql.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_mysql.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_oci.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_oci8.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_odbc.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_pgsql.dll - OK
wademo30.exe//php_pdo_sqlite.dll - OK
wademo30.exe//php_sqlite.dll - OK
wademo30.exe//magic.mime - OK
wademo30.exe//.index - OK
wademo30.exe//AGENTX-MIB.txt - OK
wademo30.exe//DISMAN-SCHEDULE-MIB.txt - OK
wademo30.exe//DISMAN-SCRIPT-MIB.txt - OK
wademo30.exe//EtherLike-MIB.txt - OK
wademo30.exe//hcnum-tc.txt - OK
wademo30.exe//HOST-RESOURCES-MIB.txt - OK
wademo30.exe//HOST-RESOURCES-TYPES.txt - OK
wademo30.exe//IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB.txt - OK
wademo30.exe//IANA-LANGUAGE-MIB.txt - OK
wademo30.exe//IANAifType-MIB.txt - OK
wademo30.exe//IF-INVERTED-STACK-MIB.txt - OK
wademo30.exe//if-mib.txt - OK
wademo30.exe//INET-ADDRESS-MIB.txt - OK
wademo30.exe//IP-FORWARD-MIB.txt - OK
wademo30.exe//ip-mib.txt - OK
wademo30.exe//IPV6-ICMP-MIB.txt - OK
wademo30.exe//ipv6-mib.txt - OK
wademo30.exe//ipv6-tc.txt - OK
wademo30.exe//IPV6-TCP-MIB.txt - OK
wademo30.exe//IPV6-UDP-MIB.txt - OK
wademo30.exe//mta-mib.txt - OK
wademo30.exe//NETWORK-SERVICES-MIB.txt - OK
wademo30.exe//rfc-1215.txt - OK
wademo30.exe//RFC1155-SMI.txt - OK
wademo30.exe//RFC1213-MIB.txt - OK
wademo30.exe//rmon-mib.txt - OK
wademo30.exe//smux-mib.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-COMMUNITY-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-FRAMEWORK-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-MPD-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-NOTIFICATION-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-PROXY-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-TARGET-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-USER-BASED-SM-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMPv2-CONF.txt - OK
wademo30.exe//SNMPv2-MIB.txt - OK
wademo30.exe//SNMPv2-SMI.txt - OK
wademo30.exe//SNMPv2-TC.txt - OK
wademo30.exe//SNMPv2-TM.txt - OK
wademo30.exe//tcp-mib.txt - OK
wademo30.exe//TUNNEL-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-DEMO-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-DEMO-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-DISKIO-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-DISKIO-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-DLMOD-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-DLMOD-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-IPFILTER-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-IPFILTER-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-IPFWACC-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-IPFWACC-MIB.txt - OK
wademo30.exe//UCD-SNMP-MIB-OLD.txt - OK
wademo30.exe//UCD-SNMP-MIB.inc - OK
wademo30.exe//UCD-SNMP-MIB.txt - OK
wademo30.exe//udp-mib.txt - OK
wademo30.exe//openssl.cnf - OK
wademo30.exe//README-SSL.txt - OK
wademo30.exe//copyright.txt - OK
wademo30.exe//Courier-Bold.afm - OK
wademo30.exe//Courier-BoldOblique.afm - OK
wademo30.exe//Courier-Oblique.afm - OK
wademo30.exe//Courier.afm - OK
wademo30.exe//cp1250.cpg - OK
wademo30.exe//cp1250.enc - OK
wademo30.exe//cp1251.cpg - OK
wademo30.exe//cp1252.cpg - OK
wademo30.exe//cp1253.cpg - OK
wademo30.exe//cp1254.cpg - OK
wademo30.exe//cp1255.cpg - OK
wademo30.exe//cp1256.cpg - OK
wademo30.exe//cp1257.cpg - OK
wademo30.exe//cp1258.cpg - OK
wademo30.exe//Helvetica-Bold.afm - OK
wademo30.exe//Helvetica-BoldOblique.afm - OK
wademo30.exe//Helvetica-Oblique.afm - OK
wademo30.exe//Helvetica.afm - OK
wademo30.exe//iso8859-10.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-13.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-14.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-15.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-15.enc - OK
wademo30.exe//iso8859-16.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-2.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-2.enc - OK
wademo30.exe//iso8859-3.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-4.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-5.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-6.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-7.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-8.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-9.cpg - OK
wademo30.exe//iso8859-9.enc - OK
wademo30.exe//lcdxsr.afm - OK
wademo30.exe//lcdxsr.pfa - OK
wademo30.exe//pdflib.upr - OK
wademo30.exe//print_glyphs.ps - OK
wademo30.exe//Symbol.afm - OK
wademo30.exe//Times-Bold.afm - OK
wademo30.exe//Times-BoldItalic.afm - OK
wademo30.exe//Times-Italic.afm - OK
wademo30.exe//Times-Roman.afm - OK
wademo30.exe//ZapfDingbats.afm - OK
wademo30.exe//fdftk.dll - OK
wademo30.exe//fribidi.dll - OK
wademo30.exe//gds32.dll - OK
wademo30.exe//go-pear.bat - OK
wademo30.exe//install.txt - OK
wademo30.exe//libeay32.dll - OK
wademo30.exe//libmcrypt.dll - OK
wademo30.exe//libmhash.dll - OK
wademo30.exe//license.txt - OK
wademo30.exe//msql.dll - OK
wademo30.exe//news.txt - OK
wademo30.exe//ntwdblib.dll - OK
wademo30.exe//php-cgi.exe - OK
wademo30.exe//php-win.exe - OK
wademo30.exe//php.exe - OK
wademo30.exe//php.gif - OK
wademo30.exe//php.ini-dist - OK
wademo30.exe//php.ini-recommended - OK
wademo30.exe//php5apache.dll - OK
wademo30.exe//php5apache2.dll - OK
wademo30.exe//php5apache_hooks.dll - OK
wademo30.exe//php5embed.lib archive arch
wademo30.exe//php5embed.lib//Release_TS\php5embed.lib.res - OK
wademo30.exe//php5embed.lib//Release_TS\sapi\embed\php_embed.obj - OK
wademo30.exe//php5embed.lib - OK
wademo30.exe//php5isapi.dll - OK
wademo30.exe//php5nsapi.dll - OK
wademo30.exe//php5ts.dll - OK
wademo30.exe//pws-php5cgi.reg - OK
wademo30.exe//pws-php5isapi.reg - OK
wademo30.exe//snapshot.txt - OK
wademo30.exe//ssleay32.dll - OK
wademo30.exe//yaz.dll - OK
wademo30.exe//splash.bmp - OK
wademo30.exe//WizAdvisor.exe - OK
wademo30.exe//data2225 - OK
wademo30.exe//data2226 - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe//# - OK
wademo30.exe - OK
Scan_Objects$1134927 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2014-03-02 00:54:30
Time Finish: 2014-03-02 00:55:33
Completion: 100%
Processed objects: 2312
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 16
Packed: 1
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

WIZADVISOR PROFESSIONAL ADVISOR DOWNLOAD

Support WizAdvisor Professional Advisor, just copy+paste this html: