Full AVP's XoftSpy report

Objects to scan:
"XoftSpy_AV_Setup.exe" Enable=Yes Recursive=No
------------------
XoftSpy_AV_Setup.exe archive NSIS
Scan_Objects$1273563 running 50%
XoftSpy_AV_Setup.exe//data0001 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\background_small.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\button.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\SkinnedControls.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\System.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\Math.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\background.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\GraphicalInstaller.dll packed UPX
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\GraphicalInstaller.dll//UPX - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\GraphicalInstaller.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\UserInfo.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\nsDialogs.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\splash.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\AdvSplash.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ServiceConfig.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//blockedwebpage.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi archive Embedded
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//PLCustomAction - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//ISSELFREG.DLL - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//CustomActionDLL.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//NewBinary1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//NewBinary2.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab archive CAB
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_07B4E864529CCC8B7950D5D7E0F5D268 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_13D49141CCFC92FA4AF8577100D99992 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_233E9DC172E5587811A7658E04043938 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_47840EE0EC6C4E1360C4C20AC23CFE79 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_5EB34BABEDE2FBB2A8939E818AEDF7AA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_6B6F4CF56B445FA25F3AB2A13D6E0ADF - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_8223CDDE0F1E8200EE224D621AF9EA5A - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_826B717028890CFB83C7564C47D00DDF - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_92B366878CA0003C0F9F46313E70C7ED - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_AABEB1D3B3A533BCA0FE8A193434907A - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_CA1BD0B70032B5A0E6B4CD88656D448B - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_D09AE8128C05657A2474B1E4095CECA9 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//_E51797CD3CD682441C20B1B15C75E681 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//apvdd.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//fwsdk_installer.exe1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//gfi.tools.run64.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//gfiarksh.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//incompatibleprograms.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//incompats.dat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//mimepp.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//msxml4.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//msxml4a.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//msxml4r.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//oeapiinitcom.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//oecom.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//oehook.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//oestore.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_patchmonitor.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_patchmonitor.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_patchmonitor.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_recovery.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_recovery.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//pi_recovery.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbamoutlook.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbamoutlook.dll1.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbamsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbamsvcps.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbamsvcps.dll1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbap.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbaphd.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbaphd.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifs.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifs.inf.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifs.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifs.sys1.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifsl.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifsl.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapifsl.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbapx64.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbarva.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbbd.exe.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbbd.exe1.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbca.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbfwe.dll.BC61628F_5373_4FB1_8558_58A943F3E685 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbhips.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbhips.sys.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbhips.sys1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbhips.sys1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbipl.dat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbpimsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbpimsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbpimsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbrc.exe.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbte.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbtis.dll.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbtis.sys.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbtis.sys1.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbtis.sys2.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbtis.sys3.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbwebfilter.dll.BC61628F_5373_4FB1_8558_58A943F3E685 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbwtis.inf.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbwtis.sys.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//sbwtis.sys3.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//spursdownload.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//unrar.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab//vipre.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi//media1.cab - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//WixVipreInstaller.msi - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//XoftSpy.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//res.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uus_ac.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ui.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_minimize.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//logo_vipre.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//main_bg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//max.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//microsoftlogo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//restore.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//tfn_logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//activate_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//activate_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//activate_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//activate_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_close_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_close_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//disabled_ap.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//disabled_es.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//disabled_firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//disabled_webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_green_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_red_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_yellow_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_shield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_techsupport.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//quarantined_alert.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//register_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//register_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//register_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//register_btn_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//renew_btn_bg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//renew_btn_bg_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//renew_btn_bg_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//renew_btn_bg_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//service_pic.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//shield_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//shield_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//shield_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//submit_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//submit_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//submit_btn_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//taskbar.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//top_logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//upgrade_down_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//upgrade_hover_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//upgrade_normal_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//10.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//11.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//12.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//2.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//3.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//4.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//5.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//6.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//7.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//8.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//9.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//clean_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//clean_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//clean_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cleaning_arrow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_arrow_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_ignore_list.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_blue.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_message_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_about.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_ap.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_clean.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_features.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_finished_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_finished_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_finished_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_quarantine.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_scan_options.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_settings.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//progress_glow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//progressbar_middle.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage0.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage2.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage3.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage4.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//damage5.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ap_graphic.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//active_protection_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//active_protection_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//active_protection_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_file_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_file_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_file_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_thin_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_thin_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_folder_thin_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//apply_schedule_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//apply_schedule_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//apply_schedule_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//apply_schedule_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//back_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//back_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//back_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_upgrade_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//buy_extra_licenses_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//buy_extra_licenses_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//buy_extra_licenses_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//check.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//check_for_updates_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//upgrade_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//url_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//url_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//url_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//webshield_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//webshield_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//webshield_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//yes_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//yes_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//yes_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//advanced_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//advanced_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//advanced_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//advanced_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_email.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_off.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_off_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_off_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_off_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_on.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_on_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_on_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//turn_on_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//allow_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//allow_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//allow_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_advanced_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_advanced_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_advanced_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_advanced_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_choosefile.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_choosefile_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_choosefile_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_lock_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_lock_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_lock_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_lock_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_unlock_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_unlock_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_unlock_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//btn_unlock_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkbox_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkbox_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkbox_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkboxtick_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkboxtick_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkboxtick_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//countdown_2.gif - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//deny_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//deny_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//deny_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//firewall_locked.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//firewall_off.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//firewallicon_blocked_prompt.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ids_icon_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ids_icon_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//msg_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//on_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//private_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//public_icon_.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//rules_icon_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//rules_icon_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//bullet.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_locked_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_locked_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_locked_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_unlocked_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_unlocked_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//features_unlocked_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_notice_be_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_notice_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_notice_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_register_notice.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_options_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_options_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_options_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//scan_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//active_protection.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//customscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//emailprotection.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//fullscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ignorelist.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//quarantine.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//quickscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//30dayfree_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//30dayfree_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//30dayfree_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_hidemsg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_hidemsg_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//button_hidemsg_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//checkmark.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//getitnow_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//getitnow_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//getitnow_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//line.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//add_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//cancel_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//icon_top_webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//off_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ok_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ok_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ok_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ok_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//on_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//UNS.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//main.css - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//0_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//1_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//2_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//5_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//15_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//30_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//background.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//contentwrapper.gif - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//info_bubble.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//tile_footerbarbase.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//tile_subheadbarbase.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\AccessControlW.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//$PLUGINSDIR\KillProcDLL.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//LiteUnzip.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Pareto_Update3.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//UUS3.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//settings.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//ad_generic.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close_pu.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close_pu_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//close_pu_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//min.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//min_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//min_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//progress_glow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//topbar_gradient.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Master.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Patch.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Update.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//data0386 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Master.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Patch.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//Update.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe archive NSIS
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//data0001 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\background_small.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\button.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\SkinnedControls.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\background.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\System.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\UserInfo.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\nsDialogs.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//$PLUGINSDIR\KillProcDLL.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//uninstall.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe//# - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe - OK
Scan_Objects$1273563 completed
--- Statistics ---
Time Start: 2014-05-25 19:57:48
Time Finish: 2014-05-25 19:58:14
Completion: 100%
Processed objects: 502
Total detected: 0
Detected exact: 0
Suspicions: 0
Treats detected: 0
Untreated: 0
Disinfected: 0
Quarantined: 0
Deleted: 0
Skipped: 0
Archived: 4
Packed: 1
Password protected: 0
Corrupted: 0
Errors: 0
Last object:
------------------

Back to the main report

Put a free download button on your own website

XOFTSPY DOWNLOAD

Support XoftSpy, just copy+paste this html: