Full Nod's XoftSpy report

Scan started at: 05/25/14 19:57:33
XoftSpy_AV_Setup.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Entries.bin - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Strings.txt - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Script.nsi - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » background_small.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » SkinnedControls.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » System.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Math.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » background.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » GraphicalInstaller.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » GraphicalInstaller.dll » UPX v12_m2_dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » UserInfo.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » nsDialogs.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » splash.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » AdvSplash.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ServiceConfig.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » blockedwebpage.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ModuleSignature - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !_Validation - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _07B4E864529CCC8B7950D5D7E0F5D268 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _13D49141CCFC92FA4AF8577100D99992 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _233E9DC172E5587811A7658E04043938 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _47840EE0EC6C4E1360C4C20AC23CFE79 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _5EB34BABEDE2FBB2A8939E818AEDF7AA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _6B6F4CF56B445FA25F3AB2A13D6E0ADF - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _8223CDDE0F1E8200EE224D621AF9EA5A - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _826B717028890CFB83C7564C47D00DDF - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _92B366878CA0003C0F9F46313E70C7ED - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _AABEB1D3B3A533BCA0FE8A193434907A - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _CA1BD0B70032B5A0E6B4CD88656D448B - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _D09AE8128C05657A2474B1E4095CECA9 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » _E51797CD3CD682441C20B1B15C75E681 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » apvdd.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » fwsdk_installer.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » fwsdk_installer.exe1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » gfi.tools.run64.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » gfiarksh.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » incompatibleprograms.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » incompats.dat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » mimepp.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » msxml4.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » msxml4a.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » msxml4r.dll.246EB7AD_459A_4FA8_83D1_41A46D7634B7 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » oeapiinitcom.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » oecom.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » oehook.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » oestore.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » pi_patchmonitor.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » pi_recovery.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbamoutlook.dll.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbamoutlook.dll1.88130B89_455A_43C1_BDD4_A1D2E6DA7DEA - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbamsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbamsvcps.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbamsvcps.dll1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbap.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbaphd.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifs.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifs.inf.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifs.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifs.sys1.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifsl.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapifsl.sys.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbapx64.cat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbarva.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbbd.exe.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbbd.exe1.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbca.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbfwe.dll.BC61628F_5373_4FB1_8558_58A943F3E685 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbhips.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbhips.sys.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbhips.sys1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbipl.dat.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbpimsvc.exe.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbrc.exe.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbte.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbtis.dll.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbtis.sys.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbtis.sys1.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbtis.sys2.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbtis.sys3.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbwebfilter.dll.BC61628F_5373_4FB1_8558_58A943F3E685 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbwtis.inf.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbwtis.sys.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » sbwtis.sys3.B91A2A71_02B2_4265_9C16_75EC672698C1 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » spursdownload.dll.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » unrar.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » media1.cab » CAB » vipre.dll.702009C1_FDB1_48FD_8022_866D57B81E57 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Media - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !File - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !AppId - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Binary - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Class - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ProgId - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Feature - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !_Tables - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !_Columns - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !AppSearch - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !TextStyle - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Property - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Registry - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ISDFLInfo - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !TypeLib - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !RegLocator - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Directory - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !Component - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !_StringPool - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !_StringData - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ServiceControl - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !CreateFolder - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !MsiFileHash - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !CustomAction - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !DuplicateFile - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ServiceInstall - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !AdminUISequence - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ISComponentExtended - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » Binary.ISSELFREG.DLL - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ModuleComponents - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » Binary.PLCustomAction - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !InstallUISequence - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !FeatureComponents - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !ISCustomActionReference - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !AdvtExecuteSequence - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !AdminExecuteSequence - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » !InstallExecuteSequence - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » Binary.NewBinary1.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » [5]SummaryInformation - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » Binary.CustomActionDLL.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » WixVipreInstaller.msi » MSI » Binary.NewBinary2.6C2C1262_EACB_455A_9023_2C597F2E7AC2 - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » XoftSpy.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » res.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uus_ac.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ui.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_minimize.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » logo_vipre.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » main_bg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » max.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » microsoftlogo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » restore.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tfn_logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » activate_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » activate_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » activate_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » activate_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_upgrade_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_upgrade_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_upgrade_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_close_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_close_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » disabled_ap.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » disabled_es.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » disabled_firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » disabled_webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_green_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_red_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_yellow_dialog.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_shield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_techsupport.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » quarantined_alert.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » register_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » register_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » register_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » register_btn_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » renew_btn_bg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » renew_btn_bg_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » renew_btn_bg_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » renew_btn_bg_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » service_pic.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » shield_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » shield_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » shield_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » submit_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » submit_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » submit_btn_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » taskbar.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » top_logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_down_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_hover_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_normal_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 10.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 11.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 12.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 2.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 3.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 4.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 5.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 6.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 7.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 8.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 9.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » clean_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » clean_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » clean_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » cleaning_arrow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_arrow_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_ignore_list.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_blue.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_message_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_about.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_ap.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_clean.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_features.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_finished_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_finished_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_finished_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_quarantine.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_scan_options.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_settings.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » progress_glow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » progressbar_middle.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage0.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage2.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage3.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage4.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » damage5.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 1.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ap_graphic.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » active_protection_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » active_protection_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » active_protection_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_file_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_file_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_file_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_thin_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_thin_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_folder_thin_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » apply_schedule_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_selected_folder_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_selected_folder_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » settings_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » settings_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » settings_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_full_scan_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_full_scan_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_full_scan_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_quick_scan_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_quick_scan_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » start_quick_scan_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tech_support_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tech_support_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tech_support_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uncheck.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » unlicense_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » unlicense_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » unlicense_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » update_options_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » update_options_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » update_options_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_about_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_about_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_about_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_about_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » upgrade_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » url_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » url_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » url_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » webshield_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » webshield_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » webshield_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » yes_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » yes_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » yes_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » advanced_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » advanced_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » advanced_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » advanced_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_email.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_off.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_off_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_off_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_off_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_on.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_on_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_on_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » turn_on_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » allow_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » allow_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » allow_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_advanced_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_advanced_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_advanced_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_advanced_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_choosefile.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_choosefile_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_choosefile_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_lock_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_lock_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_lock_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_lock_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_unlock_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_unlock_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_unlock_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » btn_unlock_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkbox_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkbox_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkbox_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkboxtick_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkboxtick_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkboxtick_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » countdown_2.gif - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » deny_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » deny_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » deny_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » firewall_locked.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » firewall_off.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » firewallicon_blocked_prompt.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ids_icon_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ids_icon_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » msg_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » on_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » private_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » public_icon_.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » rules_icon_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » rules_icon_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » bullet.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_locked_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_locked_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_locked_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_unlocked_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_unlocked_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » features_unlocked_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_notice_be_orange.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_notice_green.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_notice_red.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_register_notice.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_options_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_options_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_options_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » scan_over.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » active_protection.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » customscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » emailprotection.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » firewall.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » fullscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ignorelist.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » quarantine.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » quickscan.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 30dayfree_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 30dayfree_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 30dayfree_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_hidemsg.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_hidemsg_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » button_hidemsg_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » checkmark.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » getitnow_btn.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » getitnow_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » getitnow_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » line.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » add_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » cancel_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » cancel_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » cancel_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » cancel_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » icon_top_webshield.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » off_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ok_btn_disabled.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ok_btn_down.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ok_btn_hover.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ok_btn_normal.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » on_tip_icon.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » UNS.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » main.css - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 0_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 1_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 2_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 5_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 15_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » 30_days.htm - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » background.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » contentwrapper.gif - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » info_bubble.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tile_footerbarbase.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » tile_subheadbarbase.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » AccessControlW.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » KillProcDLL.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » LiteUnzip.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Pareto_Update3.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » UUS3.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » settings.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Logo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » ad_generic.jpg - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close_pu.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close_pu_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » close_pu_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » min.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » min_md.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » min_mo.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » progress_glow.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » topbar_gradient.png - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Master.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Patch.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Update.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Master.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Patch.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » Update.xml - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » Entries.bin - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » Strings.txt - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » Script.nsi - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » background_small.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » button.bmp - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » SkinnedControls.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » background.ole - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » System.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » UserInfo.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » nsDialogs.dll - OK
XoftSpy_AV_Setup.exe » NSIS » uninstall.exe » NSIS » KillProcDLL.dll - OK

Scan completed at: 05/25/14 19:57:45
Scan time: 12 sec (0:00:12)
Total: files - 1, objects 511
Infected: files - 0, objects 0
Cleaned: files - 0, objects 0


Back to the main report

Put a free download button on your own website

XOFTSPY DOWNLOAD

Support XoftSpy, just copy+paste this html: